ทำเนียบศิษย์เก่าพ.ศ.ที่จบ
ชั้นที่จบ
เลขประจำตัว ชื่อ นามสกุล
ชื่อบิดา
ชื่อมารดา
ที่อยู่เดิม
อาชีพและที่อยู่ปัจจุบัน
2520
ป.4 1
1744 ช. ประสงค์ สิงห์แก้วเครือ
ยืน
บ้านเสด็จ
2
1755 ช. จันทร์ติ๊บ กันทะวัง
ขาว
ปงก๋า
3
1761 ช.ศิริพันธ์ ทำวีรพัด
คำ
บุญ
ปงก๋า
4
1765 ช. อนงค์ ใจมาบุตร
แก้วมา
บ้านลู
5
1773 ช.สมบูรณ์ ทิพันธ์
ใจ
ปงก๋า
6
1825 ช. อินจันทร์ แก้วฟู
เริญ
บ้านเสด็จ
7
1830 ช.ไทย สุระวัง
บาน
บ้านเสด็จ
8
1833 ช. ศรีวรรณ จันทร์สืบ
เสริม
บ้านเสด็จ
9
1836 ช. วิชัย ใจมาบุตร
มูล
บ้านลู
10
1846 ช. อนันต์ บุญทวี
หงส์
ป้อ
ปงก๋า
11
1878 ช. จันทร์ ปัญญายืน
มูล
บ้านลู
12
1879 ช.หมั้ว คำปิงใจ
เต็ม
ปงก๋า
13
1881 ช. ยุค ต๊ะพันธ์
เต้า
บ้านลู
14
1883 ช. ศรีเด็จ พิชัยวัง
โอ้ด
บ้านลู
15
1888 ช. ศรีมา ต๊ะพันธ์
วัน
บ้านเสด็จ
16
1891 ช. นัด ต๊ะพันธ์
วัน
บ้านลู
17
1895 ช. นิวัฒน์ เชียงพันธ์
บุตร
ปงก๋า
18
2036 ช. ทองคำ จันทร์สืบ
ศรีวรรณ
บ้านเสด็จ
19
2310 ช.ทรงธรรม ธรรมวงศ์
บุญยืน
บ้านเสด็จ
20
1797 ญ.สมพร ปัญญาทา
ปี่
บ้านเหล่า
21
1822 ญ. ยุพิน อินต๊ะเสน
ตั๋น
ปงก๋า
22
1828 ญ.จันทร์ดี พรหมฟัง
เมือง
บ้านเสด็จ
23
1841 ญ. จันทร์ สุระวัง
หมื่น
บ้านเสด็จ
24
1865 ญ.เพ็ญศรี กันทะวงศ์
ปั๋นแก้ว
บ้านเสด็จ
25
1896 ญ. ยุพิน ปัญญายืน
เติง
บ้านลู
26
1897 ญ.สังวาลย์ ก๋าคำเครือ
คำ
บ้านเสด็จ
27
1899 ญ.ศรีจันทร์ หมูแก้วเครือ
อิ่น
บ้านเสด็จ
28
1900ญ.ฟองจันทร์ กันทะวงศ์
แก้วมา
บ้านเสด็จ
29
1901 ญ. สมพร คำปินใจ
ตั๋น
บ้านเสด็จ
30
1902 ญ.คำปัน ปินตาเครือ
ขาว
บ้านเสด็จ
31
1907 ญ. เพ็ญศรี ปินตาเครือ
ทอง
บ้านเสด็จ
32
1910 ญ. สมหวัง เป็งเครือ
เป็ง
บ้านร้อง
33
1961 ญ. บานเย็น กันทะวัง
โม้
บ้านเหล่า
34
1967 ญ. นะรา ปัญญาทา
ตุ๋ย
บ้านเหล่า
35
1742 ช. อำนวยศิลป์ เป็งเครือ
เป็ง
บ้านร้อง
36
1756 ช. สมพงษ์ อินพิรุด
ปี่
บ้านร้อง
37
1763 ช. หลิด คุณป๊อก
เหมย
บ้านร้อง
38
1766 ช. สวิง ยอดอินต๊ะ
เต็ม
บ้านเสด็จ
39
1783 ช.มานัด วงศ์บุตร
วรรณ
หลัน
บ้านเสด็จ
40
1827 ช.อินจันทร์ มุ่งบุตร
เหมย
บ้านลู
41
1866 ช. ทองคำ หมูเครือ
เหลา
บ้านร้อง
42
1913 ช.ถนอม หมูเครือ
เหลา
บ้านร้อง
43
1914 ช.ประพันธ์ เป็กเตปิน
อ้น
บ้านเสด็จ
44
1915 ช. มนัส พรหมฟัง
ศรีวรรณ
คำมูล
บ้านเสด็จ
45
1922 ช. สิงคาร ฝั้นเบ้า
หมู
บ้านร้อง
46
1925 ช. ผล หมูแก้วเครือ
เปียง
บ้านเสด็จ
47
1929 ช. ประพันธ์ ต๊ะพันธ์
แสน
บ้านลู
48
1933 ช. วีระศักดิ์ กันทะวงศ์
บุ
บ้านเสด็จ
49
1934 ช. วันชัย หมูแก้วเครือ
สอน
ปงก๋า
50
1963 ช. กุศล พรหมละ
เย็น
ฟอง
ปงก๋า
51
2062 ช.วิชาญ ต๊ะพันธ์
ขาว
ปงก๋า
52
1743 ญ. จันทร์ หมูแก้วเครือ
โม้ะ
บ้านเสด็จ
53
1938 ญ. ฟองจันทร์ อินพิรุด
แหวน
บ้านเสด็จ
54
1940 ญ. ชุ่ม จันทร์สืบ
ปี๋
บ้านเสด็จ
55
1943 ญ. ศรีนุช อินต๊ะสาร
สุ่ม
พลอย
ปงก๋า
56
1945 ญ. เฉลิมศรี หลีแก้วเครือ
ผัด
ปงก๋า
57
1946 ญ. พะนา ทิพันธ์
ปุ๋ย
จ๋อย
ปงก๋า
58
1947 ญ.น้อย เอกรัตน์
เย็น
กาบ
ปงก๋า
59
1948 ญ. ศรีวรรณ ต๊ะพันธ์
มี
บ้านเสด็จ
60
1949 ญ.ผัด สุระวัง
หมื่น
บ้านเสด็จ
61
1954 ญ. หล้า ยอดอินต๊ะ
หมื่น
ปงก๋า
62
1972 ญ. อารีย์ วิวันชัย
ต้อย
หมู
บ้านเสด็จ
63
2065 ญ. พะยอม การบูรณ์
ดี
พร
ปงก๋า
64
1845 ช. เมฆ ชอขอด
ฟู
บ้านเหล่า
65
1870 ช. แสวง กันทะวัง
มูล
บ้านเหล่า
66
1877 ช. เกษม จันทร์สืบ
สุ่ม
บ้านเสด็จ
67
1928 ช. ศรีวุ่น คำปิงยศ
ป้าน
บ้านร้อง
68
1958 ช. พฤหัสบดี พรหมฟัง
ไฝแก้ว
เอี้ยง
บ้านลู
69
1974 ช. บุญมี วงศ์แก้ว
หมาย
บ้านร้อง
70
1998 ช. ชาตรี ฟูโคตร
สุรินทร์
บ้านร้อง
71
2004 ช.บุญส่ง ต๊ะพันธ์
มี
บ้านร้อง
72
2005 ช.จำลอง แซ่ลี้
หนู
บ้านลู
73
2008 ช. ถาวร พิชัยวัง
ตุ้ม
บ้านเสด็จ
74
2014 ช.แก้วมูล อินพิรุด
แหวน
บ้านร้อง
75
2015 ช.สาคร คำเครือ
แก้วมูล
บ้านลู
76
2023 ช. ณรงค์ สังฆกรณ์
สวัสดิ์
ตา
ปงก๋า
77
2039 ช. เฉลียว ปาพันธ์
น้อย
บ้านเสด็จ
78
2049 ช. ส่งศรี กันทะวงศ์
สวน
บ้านเสด็จ
79
2052 ช. อาคม น้อยเครือ
มอย
มอย
ปงก๋า
80
1850 ญ.บัวคำ อุทธาเครือ
สมยุทธ
บ้านเสด็จ
81
1939 ญ.อนันต์ ละเอียด
ไข่
บ้านเสด็จ
82
1942 ญ.สายันต์ วังกาใจ
แก้วมูล
บ้านเสด็จ
83
1953 ญ. สังเวียน ยอดอินต๊ะ
ทอน
ยุพิน
ปงก๋า
84
1969 ญ. อำไพ เชียงพันธ์
บุตร
ปงก๋า
85
1970 ญ. คำมูล จันทร์สืบ
ปั๋นแก้ว
บ้านเสด็จ
86
1979 ญ. นิล นันตระกูล
สมยุทธ
บ้านเสด็จ
87
1986 ญ. คำสุข อินตา
แก้วมา
บ้านเหล่า
88
2034 ญ. สมพร ต๊ะพันธ์
มุด
บ้านร้อง
89
2067 ญ. สมพิน หมูแก้วเครือ
บาล
มา
ปงก๋า
90
2068 ญ. มาลี แดขุนทศ
ทอน
ฟอง
ปงก๋า