ทำเนียบศิษย์เก่า

พ.ศ.ที่จบ
ชั้นที่จบ
เลขประจำตัว ชื่อ นามสกุล
ชื่อบิดา
ชื่อมารดา
ที่อยู่เดิม
อาชีพและที่อยู่ปัจจุบัน
2519
ป.4 1
1484 ช. คำ เป็กเตปิน
ปัน
บ้านเสด็จ
2
1539 ช. ถนอม สุระวัง
เครือ
บ้านเสด็จ
3
1586 ช. คำปัน คำปินใจ
สุข
บ้านลู
4
1590 ช. คำหล้า รักวงษ์
จุ่ม
บ้านเสด็จ
5
1595 ช. ถนัด กันทะวัง
โม้
ตุ้ม
ปงก๋า
6
1596 ช. สมชาย คำขอด
สม
บ้านเสด็จ
7
1598 ช.บุญเทียม วงศ์ษา
นัด
เฮือน
ปงก๋า
8
1599 ช. สิงห์คำ ทิพันธ์
ยืน
ปงก๋า
9
1623 ช. ณรงค์ ต๊ะเครือ
มล
บ้านเสด็จ
10
1686 ช. พรพันธ์ ฟูอนันต์
ปัน
บ้านเสด็จ
11
1691 ช. ชัย การบุญ
ดี
พร
ปงก๋า
12
1692 ช. สมบูรณ์ วงศ์แก้ว
หมาย
บ้านเสด็จ
13
1738 ช. ศรียนต์ วงศ์แก้ว
วงศ์
ศรีนวล
บ้านร้อง
14
1745 ช. ประยูร อินพิรุด
หวัด
บ้านร้อง
15
1749 ช. บุญมี ปิงมอย
ยืน
บ้านลู
16
1758 ช. ปันแก้ว ปัญญายืน
มูล
บ้านเสด็จ
17
1753ช. แดง คำปินใจ
ซุม
ปงก๋า
18
1677 ช. ครรชิต บุญเรือง
ใจ
บ้านร้อง
19
1768 ช. เด็จ คำปิงยศ
เปิ้น
บ้านร้อง
20
1769 ช. ประพิท ต๊ะพันธ์
ขาว
ปงก๋า
ค้าขายที่ตลาดอัศวิน
21
1774 ช. คมสัน อินพิรุด
บุตร
บ้านร้อง
22
1882 ช.จันทร์ติ๊บ คำตุ้ยเครือ
ตา
บ้านเสด็จ
23
1569 ญ. ทองอิน อรชร
หมาย
บ้านเสด็จ
24
1708 ญ. ศรีนุช ลือชัย
แผง
บ้านเหล่า
25
1737 ญ. ยูเรีย ปัญญายืน
เติง
บ้านร้อง
26
1747 ญ. ยุพาพร ยอดอินต๊ะ
วงศ์
บ้านเสด็จ
27
1750 ญ. จันทร์ กันเงิน
ปันแก้ว
บ้านร้อง
28
1752 ญ. ฟอย พรหมฟัง
ปี้
ปงก๋า
มารีนา ปงก๋า
29
1779 ญ. ศรีคำ รักวงศ์
จุ่ม
ปวน
บ้านเสด็จ
30
1823 ญ. เพ็ญศรี น้อยเครือ
เป็ง
บ้านเหล่า
31
1826 ญ. นารี จันทร์สืบ
มา
บ้านเสด็จ
32
1831 ญ. ยุพิน เจอทิ
ผัด
บ้านเหล่า
33
2054 ญ.จันทร์ศรี ธาตุรักษ์
อ้น
นาค
ปงก๋า
ค้าขาย หลังวัดเสด็จ
34
2061 ญ. บัวคำ แสงแก้ว
ฟอง
บ้านเหล่า
35
1675ช. นคร ต๊ะพันธ์
มุด
คำ
บ้านร้อง
36
2688 ช.บุญทอง ปัญญายืน
ผิว
บ้านเสด็จ
37
1740 ช. ศรีบุตร ปัญญาทา
หนิ้ว
บ้านเสด็จ
38
1782 ช. ฟู ปัญญายืน
หนิ้ว
บ้านลู
39
1796 ช. สมาน คำจันทร์ต๊ะ
ไข่
บ้านเหล่า
40
1798 ช. สมบูรณ์ ปินตาเครือ
ขาว
บ้านลู
41
1806 ช. ถนอม จอมคำ
อ้วน
แก้ว
บ้านเหล่า
ซ่อมรถหน้าโรงเรียน
42
1820 ช. นวย สิงห์แก้ววงศ์
เปลี่ยน
นอง
ปงก๋า
แฟน ผช.ผญบ. สมพัฒน์ หมู่ 5
43
1824 ช. ประยุทธ วงศ์บุตร
แก้ว
บ้านเสด็จ
44
1832 ช. บุญมา สุระวัง
บาล
บ้านเสด็จ
45
1843 ช. คำปัน วังกาใจ
สม
บ้านลู
46
1873 ช. คำสุข บุญช่วย
ผัด
ตุ้ม
บ้านลู
47
1884 ช. สมทราย อุทธาเครือ
เมือง
บ้านเสด็จ
48
1880 ช.คำมูล พรหมฟัง
ตา
บ้านเสด็จ
49
1887 ช. ทับ ฟูแก้ว
มา
บ้านเสด็จ
50
1892 ช. บุญธรรม ใจมาบุตร
หวัน
บ้านลู
ทำงานที่ ช่อง 7 กิ่วไร่
51
1912 ช. จรัส พุทธวงศ์
หมื่น
บ้านร้อง
52
1921 ช. ประสงค์ ปัญญายืน
น้อย
บ้านร้อง
ทำงานชลประทาน
53
1930 ช.รัศมี ชัยกูล
มา
บ้านลู
54
1931 ช.วิชา กันทะวัง
สม
ปงก๋า
55
1966ช. เรืองศิลป์ หมูแก้วเครือ
บาล
มา
ปงก๋า
ทำงานแม่เมาะ
56
2050 ช. อินจันทร์ ปินตาเครือ
สม
บ้านลู
57
2051 ช. สมศักดิ์ ฟองทา
ไฝแก้ว
บ้านลู
58
1760ญ.. บัวคุ่ย เจอทิ
ปัญญา
บ้านเหล่า
59
1818 ญ.จันทร์แก้ว กันทะตั๋น
อินคำ
บ้านเสด็จ
60
1821ญ. บัวคำ ปาพันธ์
น้อย
ปงก๋า
61
1834 ญ. ทับทิม ทิพันธ์
คำตั๋น
ฟอง
บ้านเสด็จ
ขับรถสายเสด็จ
62
1863 ญ.คำปัน ก๋าเครือ
สุข
บ้านร้อง
63
1864 ญ. สุจินต์ ธาตุรักษ์
นวล
คำปัน
บ้านเสด็จ
64
1876 ญ. คำป้อ คำปิงใจ
สุข
ปงก๋า
65
1898ญ.แวว ศรีธิสาร
ปัน
บ้านลู
ทำงานที่สถานีอนามัยบ้านเสด็จ
66
1940 ญ.นารี คำเครือ
มูล
บ้านลู
ติดต่อ โอมิกาเด็กเล็ก
67
1941 ญ.บุญศรี ใจมาบุตร
บ้านลู
68
1959 ญ.จันทร์คำ จันทร์สืบ
หวัน
คำ
บ้านเสด็จ
ค้าขายตลาดเสด็จ
69
1964 ญ. บัวผัด จันทร์สืบ
หวัน
คำ
บ้านเสด็จ
70
1965 ญ. บุญเย็น น้อยเครือ
มอย
มอย
ปงก๋า