ทำเนียบศิษย์เก่า


พ.ศ.ที่จบ
ชั้นที่จบ
เลขประจำตัว ชื่อ นามสกุล
ชื่อบิดา
ชื่อมารดา
ที่อยู่เดิม
อาชีพและที่อยู่ปัจจุบัน
2518
ป.4 1
1575 ช. น้อม พรหมละ
เย็น
ฟอง
ปงก๋า
2
1594 ช. หน่อแก้ว กันทะวัง
โม้
ตุ้ม
ปงก๋า
3
1689 ช. เสียง ต๊ะพันธ์
คำมูล
บ้านเสด็จ
4
1728 ช.สมศักดิ์ คำจันทร์ต๊ะ
จันทร์
เมียะ
ปงก๋า
5
1794 ช. ผัด สุระวัง
หมื่น
บ้านลู
6
1805 ช. จำลอง ไชยวงศ์
ชื่น
บ้านลู
7
1807 ช. วิชัย ธาตุรักษ์
เปียง
บ้านเสด็จ
8
1868 ช. แก้วดี เจอทิ
ผัด
บ้านเสด็จ
9
1869 ช. วิรัตน์ ธาตุรักษ์
นวล
บ้านเสด็จ
10
1494 ญ. วิลัยวัล ทิพันธ์
คำตั๋น
ฟอง
บ้านเสด็จ
ติดต่อทับทิม
11
1551 ญ.บัวผัด ทิพันธ์
คำตั๋น
ฟอง
บ้านเสด็จ
ติดต่อทับทิม
12
1570 ญ. สมร โสรส
ริ้ว
ฟอง
ปงก๋า
13
1788 ญ. สมจิต ธาตุรักษ์
อ้น
บ้านเสด็จ
14
1603 ญ. แสงเดือน นันตระกูล
สม
คำ
บ้านเสด็จ
15
1644 ญ. ศรีจันทร์ คำปินใจ
ตั๋น
บ้านเสด็จ
16
1700 ญ. นงเยาว์ เป็กเตปิน
คำ
บ้านเสด็จ
17
1703 ญ. บัวคำ สุระวัง
ตุ่น
น้อย
ปงก๋า
18
1705 ญ. สายหยด ฟูใจ
วรรณ
บ้านร้อง
19
1734 ญ. ศรีคำ ป็อกเครือ
บ้านร้อง
20
1735 ฟองแก้ว กันทะวงศ์
เหมย
บ้านเสด็จ
21
1785 คำสุข อินพิรุด
นวล
ป้อ
บ้านเสด็จ
22
1787 ญ. จันทร์ตา พรหมฟัง
เมือง
บ้านเสด็จ
23
1799 ญ. อำไพ น้อยเครือ
เป็ง
บ้านเหล่า
24
1949 ญ. บัวผัด สุระวัง
เครือ
บ้านเสด็จ
25
2053 ญ. ศรีบาน ธาตุรักษ์
เปียง
บ้านเสด็จ
น้อย
26
2056 ญ. ศรีจันทร์ จันทร์สืบ
มา
บ้านเสด็จ
27
2057 ญ. สมจิต ต๊ะพันธ์
มุด
คำ
บ้านร้อง
28
2058 ญ. จันทร์ติ๊บ พรมฟัง
ไผแก้ว
บ้านเสด็จ
29
2059 ญ. อารีย์ กันทะวัง
มูล
บ้านเสด็จ
30
2060 ญ. สมจิต แสงแก้ว
ปวง
สวน
บ้านเหล่า
31
1535 ช. ประสิทธิ์ อินพิรุด
สวัสดิ์
บ้านเสด็จ
32
1547 ช. ศรีนวล อุทธาเครือ
ก๋วน
ดี
ปงก๋า
33
1580 ช. บุญมี ปัญญา
สาย
บ้านเสด็จ
34
1591 ช. สิระพล ยะนิน
จวน
บ้านลู
35
1592 ช. สมบุญ แซ่ห่าน
กวง
คำ
บ้านเสด็จ
36
1652 ช. ณรงค์ ปินตาเครือ
น้อย
บ้านลู
37
1683 ช. ศรีวรรณ หมูแก้วเครือ
โ ม๊ะ
บ้านเสด็จ
38
1739 ช. ศักดิ์ ก๋าคำเครือ
คำ
บ้านเสด็จ
39
1746 ช. อาดูลย์ พรหมฟัง
ยืน
บ้านลู
40
1748 ช. โรง ใจมาบุตร
น้อม
บ้านลู
41
1751 ช. สมศักดิ์ คุณป็อก
ปั๋น
บ้านร้อง
42
1764 ช. องอาจ พรหมฟัง
ศรีวรรณ
คำมูล
บ้านเสด็จ
43
1767 ช. อินทูล ปัญญายืน
ป้อน
บ้านเสด็จ
44
1776 ช. สิงแก้ว สุวรรณ์
เคียบ
บ้านลู
45
1838 ช. วุน ทิพย์อุด
มูล
บ้านร้อง
46
1840 ช. ศรีจันทร์ ฟูใจ
วรรณ
บ้านร้อง
47
1858 ช. อภิลม เจริญงาม
สมนึก
ชื่น
ปงก๋า
48
1620 ญ. ดวงใจ ณ พิชัย
น้อย
เฮือน
ปงก๋า
49
1741 ญ. เสาร์แก้ว วางวงศ์
แง่ม
บ้านร้อง
50
1793 ญ. หยุ่น ต๊ะพันธ์
เต้ง
บ้านลู
51
1808 ญ.ขวัญใจ ยอดอินต๊ะ
วงศ์
บ้านเสด็จ
52
1810 ญ. เทียม อุทธาเครือ
ก๋วน
ดี
ปงก๋า
53
1811 ญ. อัมพร ทิพย์อุด
หมาย
บ้านร้อง
54
1812 ญ. วันวิสาข์ อินพิรุด
เปียง
บ้านเสด็จ
55
1814 ญ. สมเพียร ฟูพันธ์
บาล
ปุ้ม
บ้านเสด็จ
56
1815 ญง นุช ใจมาบุตร
หวัน
บ้านลู
57
1816 ญ. ศรี ปัญญายืน
วิทย์
บ้านลู
58
1817 ญ. จันทร์สม ปิงมอย
อ้น
บ้านลู
59
1819 ญ. ผ่องศรี วงศ์ชุม
มี
บ้านเสด็จ
60
1867 ญ. ศรีวัน ต๊ะพันธ์
มี
บ้านลู