ทำเนียบศิษย์เก่า

พ.ศ.ที่จบ
ชั้นที่จบ
เลขประจำตัว ชื่อ นามสกุล
ชื่อบิดา
ชื่อมารดา
ที่อยู่เดิม
อาชีพและที่อยู่ปัจจุบัน
2517
ป.4 1
1479 ช. สีมา อินตา
คำ
บ้านเหล่า
2
1485 ช.เพชร สิงห์แก้ววงศ์
หลาน
ปงก๋า
ถึงแก่กรรม
3
1486 ช. สิงห์คำ คุณป๊อก
ปั๋น
บ้านร้อง
4
1541 ช. ธนัส วงศ์บุตร
วรรณ
หลัน
บ้านเสด็จ
5
1548 ช. ณรงค์ ฟูพันธ์
บาล
ปุ้ม
บ้านเสด็จ
6
1593 ช. บุญมี ใจมาบุตร
แก้วมา
บ้านลู
7
1597 ช.สง่า เป็กเตปิน
คำ
บ้านเสด็จ
8
1604 ช. ก้ำ หมูแก้วเครือ
อิ่น
บ้านเสด็จ
9
1626 ช. ธวัชชัย อินต๊ะสาร
สุ่ม
พลอย
ปงก๋า
10
1627 ช. สมชัย เป็กเตปิน
หลาน
บ้านเสด็จ
11
1727 ช. อินจันทร์ ยอดอินต๊ะ
ทอน
พิน
ปงก๋า
12
1628 ช. บุญเป็ง ยอดอินต๊ะ
ทอน
บ้านเสด็จ
13
1729 ช. ลั่นทม ปัญญายืน
น้อย
บ้านลู
ผญบ. บ้านห้วยยาง
14
1447 ญ. อรุณศรี บุญทวี
หงส์
ป้อ
ปงก๋า
15
1492 ญ. ศรีบาน คำตุ้ยเครือ
ตา
บ้านร้อง
16
1558 ญ. บัวเกี๋ยง ปิงมอย
ยืน
บ้านลู
ทำงานที่ราชมงคล
17
1561 ญ.ปราณี ธาตุรักษ์
ปัน
บ้านเสด็จ
ทำงานที่ราชมงคล
18
1562 ญ.สมพัฒน์ ฟูพันธ์
บาล
ปุ้ม
บ้านเสด็จ
19
1602 ญ. สายฝน อินพิรุด
เปียง
น้อย
บ้านเสด็จ
ถึงแก่กรรม
20
1611 ญ. จันทร์คำ ปัญญาทา
ปี๋
บ้านเหล่า
21
1613 ญ. บัวจันทร์ ก๋าเครือ
สุข
บ้านเสด็จ
22
1635 ญ. ศรีบาล เอกรัตน์
ลี้
บ้านร้อง
23
1637 ญ. คำสุข กันทะตั๋น
อิ่นคำ
บ้านเสด็จ
24
1725 ญ. อนงค์ พิชัยวงศ์
ชื่น
บ้านลู
25
1731 ญ. ทองทราย แก้วอินถา
ตัน
ปงก๋า
26
1736 ญ.ทองสุข บุญทวี
หงส์
ป้อ
ปงก๋า
27
1536 ช. แก้วเมือง อินตา
คำ
บ้านเหล่า
28
1538 ช. วิชัย ต๊ะพันธ์
มี
บ้านเสด็จ
29
1649 ช.พะยอม สังกรณ์
สวัสิ์
ตา
ปงก๋า
30
1658 ช. บุญทอง พรหมฟัง
ตา
บ้านเสด็จ
31
1659 ช. อำนวย ต๊ะพันธ์
ยืน
บ้านเสด็จ
32
1671 ช. อิ่นคำ เป็กเตปิน
คำ
บ้านเสด็จ
33
1672 ช. วีรเดช ฟูใจ
วรรณ
บ้านร้อง
34
1679 ช. เสาร์คำ พรหมฟัง
ยืน
บ้านลู
35
1682 ช. ฉัตรชัย ปัญญายืน
คำหล้า
บ้านเสด็จ
ทำงาน อบต. บ้านเสด็จ
36
1685 ช. ถนอม ทิพันธ์
ยืน
ปงก๋า
37
1687 ช. สมบูรณ์ ปาพันธ์
น้อย
ปงก๋า
38
1690 ช. สิงห์คำ อรฃร
หมาย
บ้านเสด็จ
39
1673 ช. นิวัตร เครือสาร
มูล
บ้านร้อง
ผญบ. บ้านร้อง
40
1500 ญ. บุญเทียม สิงห์แก้ววงศ์
หลาน
ปงก๋า
41
1511 ญ. บัวผัด พรหมฟัง
มูล
บ้านเสด็จ
42
1601 ญ. พรทิพย์ อินพิรุด
คำ
บ้านเสด็จ
43
1605 ญ. ทอง จอมคำ
อ้วน
แก้ว
บ้านเหล่า
44
1667 ญ. ทอน อินพิรุด
แหวน
บ้านร้อง
45
1694 ญ. ผ่องพรรณ พรหมละ
เย็น
ฟอง
ปงก๋า
ติดต่อ ตปธน (น้อม)
46
1695 ญ. เสงี่ยม กันทะวัง
สุ่ม
ปงก๋า
47
1697 ญ. ถนอมศรี กันทะวัง
สุ่ม
ปงก๋า
48
1698 ญ. ทรายแก้ว ธรรมจักร
จุ้ม
บ้านร้อง
49
1699 ญ. สมศรี พุทธวงศ์
หมื่น
บ้านร้อง
50
1702 ญ. ป้อมใจ กันทะวัง
แก้วมา
ปงก๋า
51
1704 ญ.ทองใบ สิงห์แก้ววงศ์
อินทุล
ปงก๋า
52
1707 ญ. จันทร์คำ ปัญญาทา
แก้วมา
บ้านเหล่า