ทำเนียบศิษย์เก่า

พ.ศ.ที่จบ
ชั้นที่จบ
เลขประจำตัว ชื่อ นามสกุล
ชื่อบิดา
ชื่อมารดา
ที่อยู่เดิม
อาชีพและที่อยู่ปัจจุบัน
2516
ป.4 1
1353 ช. แก้วมูล กันทะวัง
แก้ว
ปงก๋า
2
1442 ช. อุดม อุทธาเครือ
หนิ้ว
คำ
ปงก๋า
3
1491 ช. ผัด รักวงศ์
ชุ่ม
ปวน
บ้านเสด็จ
4
1537 ช. บุญช่วย ต๊ะพันธ์
มี
บ้านเสด็จ
5
1540 ช.ศรีมูล ธรรมจักร
ชุ่ม
บ้านร้อง
6
1661 ช. สมชาย หมูแก้วเครือ
บาล
มา
ปงก๋า
7
1662 ช. มีศักดิ์ คำตุ้ยเครือ
ฟอง
บ้านเสด็จ
8
1663 ช. จำเนียร ยอดอินต๊ะ
จันทร์
ปงก๋า
9
1664 ช. บุญรัตน์ ปัญญายืน
เหมาะ
ต่อม
ปงก๋า
10
1862 ช.ไพศาล แซ่ลี้
ชิน
มา
บ้านลู
11
1448 ญ. จันทร์ฟอง วงศ์ด้วง
เรือง
บ้านเสด็จ
12
1469 ญ.บุญรัตน์ คำขอด
เต้า
บ้านเสด็จ
13
1499 ญ. บุญรัตน์ กันชัยวงศ์
อุ๊ด
บ้านเสด็จ
14
1503 ญ. ศรีมา ใจมาบุตร
หวัน
บ้านลู
15
1506 ญ. สายรุ้ง ลือชัย
แฝง
บ้านเหล่า
16
1522 ญ. จันทร์เพ็ญ คำปินใจ
เต็ม
ปงก๋า
17
1530 ญ. ศรีวรรณ กันทะวงศ์
มูล
บ้านเสด็จ
18
1553 ญ. พิมอน เป็งเครือ
เป็ง
บ้านเสด็จ
19
1556 ญ. จันทร์หอม หมูแก้วเครือ
อิ่น
ปงก๋า
20
1557 ญ.วิรัตน์ ใจมาบุตร
น้อย
บ้านลู
21
1559 ญ. บัวผัด ปินตาเครือ
จี๋
บ้านลู
22
1629 ญ. สุพรรณ ซอขอด
ฟู
บ้านเหล่า
23
1631 ญ. คำน้อย ธาตุรักษ์
นวล
บ้านเสด็จ
24
1632 ญ. จันทร์ติ๊บ อุทธาเครือ
สม
ปงก๋า
25
1833 ญ. บัวผัด อินพิรุด
เป็ง
บ้านร้อง
26
1636 ญ. บัวแก้ว หมูแก้วเครือ
เปียง
บ้านเสด็จ
27
1638 ญ. ฟองคำ ฟองทา
แก้ว
บ้านเสด็จ
28
1639 ญ. สุริยา โสรส
ริ้ว
ฟอง
ปงก๋า
29
1641 ญ. เสาร์แก้ว แก้วฟู
น้อย
บ้านเสด็จ
30
1642 ญ. ผัดดา คำเครือ
แก้วมูล
บ้านลู
31
1645 ญ. ใบแก้ว พุทธวงศ์
เมือง
บ้านร้อง
32
1724 ญ.จันทร์ฟอง พรหมฟัง
เมือง
บ้านเสด็จ
33
1355 ช. บุญชู วงศ์ด้วง
เรือง
บ้านเสด็จ
34
1478 ช. สนิท จอมคำ
อ้วน
แก้ว
บ้านเหล่า
35
1530 รัญจวน เอกรัตน์
เย็น
กาบ
ปงก๋า
36
1532 ช. ศรีวรรณ วังกาใจ
สม
บ้านลู
37
1577 ช. รัตน์ หลีแก้วเครือ
เสาร์
ปงก๋า
ทำงานแม่เมาะ บ้านอยู่หลังวัดเสด็จ
38
1647 ช. หนุด อินพิรุด
แหวน
บ้านร้อง
39
1648 ช. บุญเทียม ปัญญายืน
เติง
บ้านลู
40
1650 ช. สมบูรณ์ ยอดอินต๊ะ
หมื่น
ปงก๋า
41
1653 ช. ศรีจันทร์ ต๊ะพันธ์
ขาว
ปงก๋า
42
1654 ช. อรุณศักดิ์ ปัญญายืน
คำหล้า
บ้านเสด็จ
ปลัด อบต. เสด็จ
43
1655 ช. สมจิตร พรหมฟัง
ตา
บ้านเสด็จ
44
1656 ช. พุทธิพงศ์ พรหมฟัง
ศรีวรรณ
คำมูล
บ้านเสด็จ
ทหาร เชียงใหม่
45
1657 ช. นรินทร์ เอกรัตน์
เย็น
กาบ
ปงก๋า
ทหารประตูผา
46
1660 ช. ยิ่ง หลีแก้วเครือ
เสาร์
ปงก๋า
47
1513 ญ.บัวแก้ว ตื้อเครือ
หมา
บ้านร้อง
48
1665 ญ. จันทร์ทอน ฟองทา
แสง
บ้านเสด็จ
49
1666 ญ. บุญหลง ปัญญายืน
เหมาะ
ต่อม
ปงก๋า
50
1668 ญ. ประทุม ต๊ะพันธ์
จันทร์แก้ว
บ้านเสด็จ