ทำเนียบศิษย์เก่า

พ.ศ.ที่จบ
ชั้นที่จบ
เลขประจำตัว ชื่อ นามสกุล
ชื่อบิดา
ชื่อมารดา
ที่อยู่เดิม
อาชีพและที่อยู่ปัจจุบัน
2515
ป.4 1
1316 ช. สมศักดิ์ อินพิรุด
หวัด
บ้านเสด็จ
2
1350 ช. ศรีไว บุญช่วย
ผัด
ตุ้ม
บ้านลู
3
1394 ช.สนั่น ปัญญาทา
แก้ว
บ้านเหล่า
4
1405 ช.ประทีป พรหมละ
เย็น
ฟอง
ปงก๋า
5
1443 ช. บุญเป็ง สุระวัง
หลง
บ้านลู
6
1470 ช. แก้วมา ปัญญาทา
ปี๋
บ้านเหล่า
7
1475 ช. ทองคำ ถาแก้ว
เมือง
บ้านเสด็จ
8
1476 ช. เนตร อินพิรุด
คำ
บ้านเสด็จ
9
1481 ช. ธีระ คำตุ้ยเครือ
จันทร์
หม้อน
บ้านร้อง
10
1482 ช.สิงห์คำ อินพิรุด
โต่ง
บ้านลู
11
1486 ช.ประเมียด พิชัยวงศ์
ชื่น
บ้านร้อง
12
1410 ช. อำพล คำตุ้ยเครือ
ฟอง
บ้านเสด็จ
13
1490 ช.ศรี ก๋าเครือ
สุข
บ้านเหล่า
14
1492 ช.สานิตย์ สุระวัง
บาล
บ้านลู
15
1713 ช. ศรีรัตน์ ยะนิล
จวน
บ้านลู
16
1714 ช.สถิต ปัญญายืน
หม่อง
บ้านลู
ผญบ. บ้านลู
17
1716ศรีเมือง พรหมฟัง
มูล
บ้านเสด็จ
18
1717 ช. สมนึก ยอดอินต๊ะ
วงศ์
ปงก๋า
19
1459 ญ.สมนึก มลิวัลเครือ
เมือง
บ้านเสด็จ
20
1461ญ. จินดา พุทธวงศ์
หมื่น
บ้านร้อง
21
1326 ญ. อัมพร อินพิรุด
แหวน
บ้านลู
22
1495 ญ. สุกัญญา ธาตุรักษ์
ปัน
บ้านเสด็จ
23
1860 ญ. คำแปง ใจมาบุตร
คำมูล
บ้านลู
24
1502 ญ. เปลี่ยนจันทร์ วังกาใจ
เปียง
บ้านลู
25
1565 ญ. คำป้อ ตื้อเครือ
หมา
บ้านร้อง
26
1515 ญ. ลินดา ฟูโคตร
สุรินทร์
บ้านร้อง
27
1525 ญ. สุเข่ง แซ่เตียว
จูกิม
บ้านเสด็จ
28
1857 ญ. คำน้อย ก๋าคำเครือ
คำ
บ้านเสด็จ
29
1859 ญ. บุปผา กันทะวงศ์
มูล
บ้านเสด็จ
30
1856 ญ. จันทร์คำ ต๊ะพันธ์
มี
บ้านเสด็จ
31
1718 ญ. ทรายแก้ว คำปิงยศ
เปิ้น
บ้านร้อง
32
1720 ญ. อำไพ ต๊ะพันธ์
น้อย
บ้านเสด็จ
33
1721 ญ. ผ่องศรี ฟูใจ
วรรณ
บ้านร้อง
34
1722 ญ. ศรีนวล ปัญญาทา
แก้ว
บ้านเหล่า
35
1723 ญ. ศรีจันทร์ พรหมฟัง
วงศ์
ศรีนวล
บ้านร้อง
36
1726 ญ. บุญศรี ปัญญายืน
หม่อง
บ้านเสด็จ