ทำเนียบศิษย์เก่า

พ.ศ.ที่จบ
ชั้นที่จบ
เลขประจำตัว ชื่อ นามสกุล
ชื่อบิดา
ชื่อมารดา
ที่อยู่เดิม
อาชีพและที่อยู่ปัจจุบัน
2514
ป.4 1
1393 ช. บุญธรรม เมืองมาเครือ
ตั๋น
บ้านเสด็จ
2
1395 ช. ประเสริฐ ปัญญายืน
เต่ง
บ้านเสด็จ
3
1397 ช. สมเจตน์ ฟูใจ
วรรณ
บ้านร้อง
4
1398 ช. สวิง อินพิรุด
นวล
ป้อ
บ้านเสด็จ
5
1400 ช.วิไล บุญช่วย
ผัด
ตุ้ม
บ้านลู
6
1402 ช. อินจันทร์ อุทธาเครือ
สม
ปงก๋า
7
1403 ช. ศรีรัตน์ ปัญญายืน
เหมาะ
ต่อม
ปงก๋า
8
1405 ช. ภักดิ์ อินต๊ะเสน
ตั๋น
ปงก๋า
9
1408 ช. สุทิน คำบุญเรือง
ทา
บ้านเสด็จ
10
1409 ช. จันทร์ติ๊บ กันทะวัง
โม้
ปงก๋า
11
1411 ช. ประเสริฐ ยอดอินต๊ะ
เต็ม
ปงก๋า
12
1428 ช.สมศักดิ์ ปัญญายืน
ปงก๋า
13
1429 ช. สนั่น ศรีวิไล
ปุด
บ้านร้อง
14
1430 ช. แก้ว คำปิงใจ
ตั๋น
เกี๋ยง
บ้านลู
15
1431 ช.สวิง กันทะวัง
สุข
ปงก๋า
16
1432 ช. ทวี วงศ์แก้ว
หมาย
บ้านร้อง
17
1391 ช. สาย ปาพันธ์
เสาร์แก้ว
ปงก๋า
18
1402 ญ. อมรา ต๊ะพันธ์
ซุม
แก้ว
บ้านเสด็จ
ลูกครูใหญ่ซุม
19
1422 ญ.บัวเขียว ปัญญายืน
เหมาะ
ต่อม
ปงก๋า
20
1423 ญ. บุปผา ปาแปง
เหลา
บ้านเสด็จ
21
1424 ญ.จันทร์เที่ยง วังกาใจ
เปียง
บ้านเสด็จ
22
1425 ญ. วันเพ็ญ น่วมฉิม
บุญธรรม
บ้านเสด็จ
23
1426 ญ. อัมพร ปินตาเครือ
คำมา
บ้านลู
24
1414 ญ. อารี บุญทวี
หงส์
ป้อ
ปงก๋า
25
1440 ช. ครรชิต เป็งเครือ
เป็ง
บ้านเสด็จ
26
1534 ช.มงคล ปิงมอย
อ้น
บ้านลู
27
1436 ช. บุญเลิศ ปาพันธ์
นุ้ย
บ้านเสด็จ
ทำงานแม่เมาะบ้านข้างโรงเรียน
28
1438 ช. คะนอง กันเงิน
จันทร์
บ้านร้อง
29
1439 ช. หลัน อินตา
คำ
บ้านเหล่า
30
1524 ช.ศรีรัตน์ ยะนิน
ผัด
บ้านลู
31
1539 ช. วิชัย ธาตุรักษ์
เปียง
บ้านเสด็จ
ทหาร
32
1540 ช. สมชาย ไชยวงศ์
ชื่น
คำ
บ้านร้อง
33
1535 ช.อุ๊ด กันทะวัง
ผัด
ปงก๋า
34
1536 ช.รัญจวน เอกรัตน์
เย็น
กาบ
ปงก๋า
35
1439 ช. ใหญ่ กันทะวัง
บาน
ปงก๋า
36
1538 ช. ประสิทธิ์ อินพิรุด
สวัสดิ์
บ้านเสด็จ
37
1451 ญ. สมศรี น้อยเครือ
มอย
บ้านเหล่า
38
1456 ญ. ผัด กันทะวงศ์
แก้วมา
บ้านเสด็จ
39
1315 ญ.คำสุข ต๊ะเครือ
มูล
บ้านลู
40
1416 ญ. ทองดี เสนาแปง
ศรี
ปงก๋า
41
1417 ญ. อุไร โสรส
ริ้ว
ฟอง
ปงก๋า
42
1457 ญ. สมบูรณ์ ฟองทา
แก้ว
บ้านเสด็จ
43
1453 ญ. จันดี คำจันทร์ต๊ะ
ข้อ
บ้านเหล่า
44
1467 ญ. หล้า คำจันทร์ต๊ะ
ไปล่
บ้านเหล่า
45
1468 ญ. ติ๊บ ธรรมจักร
ชุ่ม
บ้านร้อง