ทำเนียบศิษย์เก่า

พ.ศ.ที่จบ
ชั้นที่จบ
เลขประจำตัว ชื่อ นามสกุล
ชื่อบิดา
ชื่อมารดา
ที่อยู่เดิม
อาชีพและที่อยู่ปัจจุบัน
2513
ป.4 1
1101 ช. หลาน กันทะวัง
ขาว
ฟองแก้ว
ปงก๋า
2
1364 ช. สุข จันทร์สืบ
ปั๋น
บ้านเสด็จ
3
1155 ช. สุทัศน์ หมูเครือ
เหลา
จันทร์
บ้านลู
4
1178 ช. คำปัน ชัยกูล
มา
ไหม
บ้านลู
5
1181 ช. จรัล เอกรัตน์
ลี้
บ้านร้อง
6
1199 ช.ศรีนวล คำจันทร์ดี
คำหนิ้ว
อุน
ปงก๋า
7
1274 ช.ข้อ สุระวัง
พรหม
คุ่ย
บ้านลู
8
1334 ช. วิเชียร จันทร์สืบ
มา
บ้านเสด็จ
9
1344 ช. สวิง อินพิรุด
นวล
บ้านเสด็จ
10
1591 ช. สมศักดิ์ หมูแก้วเครือ
บาน
มา
ปงก๋า
สาธารณสุข กทม.
11
1602 ช.ชิด เป็งเครือ
เป็ง
บ้านเสด็จ
12
1603 ช. บุญเป็ง สุระวัง
บาน
บ้านเสด็จ
13
1604 ช. แก้วมูล กันทะวัง
แก้ว
บ้านลู
14
1608 ช. ชื่น คำปิงใจ
สุก
ปงก๋า
15
1610 ช.สมจิต โต๊ะอ่อน
ขี้หมา
บ้านเสด็จ
16
1069 ญ.สมพร อุทธาเครือ
สม
ปงก๋า
17
1078 ญ. ติ๊บ บุญเรือง
ทา
ปงก๋า
18
1082 ญ. ผิน ทิพันธ์
ปงก๋า
19
1142 ญ. บุญปั๋น เป็กเตปิน
อุ่น
บ้านเสด็จ
20
1226 ญ. จันทรา ฟองทา
หมื่น
บ้านเสด็จ
21
1236 ญ. สมบูรณ์ จอมคำ
อ้วน
แก้ว
บ้านเหล่า
ร้านตัดกางเกงในเมือง
22
1280 ญ. จันทร์ฟอง พรหมละ
หมอก
เอ้ย
ปงก๋า
23
1310 ญ. ปราณี ไชยกุล
มา
บ้านเสด็จ
24
1314 ญ. คำปัน พรหมฟัง
เมือง
บ้านเสด็จ
25
1316 ญ.คำมูล สุระวัง
พรหม
บ้านเสด็จ
26
1319 ญ. สมจิต พิชัยวงศ์
ตุ้ม
บ้านเสด็จ
27
1328 ญ. ศรีทา น่วมฉิม
พรหม
บ้านเสด็จ
28
1624 ญ. คำป้อ จันทร์สืบ
ปั๋น
บ้านเสด็จ
29
1633 ญ. มอน ยอดอินต๊ะ
หมื่น
ปงก๋า
30
1635 ญ. คำปัน พรหมฟัง
เมือง
บ้านเสด็จ