ทำเนียบศิษย์เก่า  ป.6

ปี พ.ศ.
ลำดับที่
ชื่อ                    นามสกุล
ชื่อบิดา
ชื่อมารรดา
ที่อยู่
อาชีพ
2523
1
1846 ช. อนันต์      บุญทวี
หงษ์
ป้อ
ปงกา
2
1895 ช.นิวัตร    เชียงพันธ์
บุตร
คุ่ย
ปงกา
3
1916 ช. ถนัด     สุระวัง
เครือ
ป้อ
เสด็จ
4
1918 ช. ชาวี     ธุระ
ปี๋
ตุ้ม
เสด็จ
*****
5
1937ช. หมาก   ซอขอด
ฟู
มัด
บ้านเหล่า
6
2010 ช. ปุ๊ด    คำปินใจ
สุข
น้อย
เสด็จ
7
2019 ช.สีน้ำ    ปาพันธ์
แก้ว
จันทร์
เสด็จ
8
2076ช. ทวี    ปัญญายืน
เหมาะ
ต่อม
ปงกา
9
2001 ช. นิตย ์   ปินตาเครือ
ศรีมูล
จื่น
บ้านลู
10
2003 ช. เพชร       ฟูใจ 
วรรณ
ดี
บ้านลู
11
2023 ช.ณะโรง    สังฆกรณ์
สวัด
ตา
ปงกา
12
2036 ช.พิษณุพงษ์  ธาตุรักษ์
ปัน 
คำ
เสด็จ
13
2016 ช.ทวี    เป็กเตปิน
ปันแก้ว
หมุก
เสด็จ
14
1975 ญ.แสงเดือน  ทิพันธ์
คำตั๋น
ฟอง
เสด็จ
15
1978 ญ. สมศรี   ฟองทา
แก้ว
ผัด
บ้านลู
16
1982 ญ. ศรีนวล   คุณป๊อก
ปั๋น
มูล
ลูเหนือ
17
1896  ญ.  ยุพิน  ปัญญายืน
เติง
จันทร์ฟอง
ลูเหนือ
18
1907 ญ.เพ็ญศรี   ปินตาเครือ
ทอง
เขียว
บ้านลู
19
1961 ญ.เย็น    กันทะวัง
โม๊ะ
ตุ้ม
ปงกา
20
1900 ญ.พรศิลป์   สุระวัง
ใหญ่
คำอุ้ม
เสด็จ
21
2034 ญ.สมพร     ต๊ะพันธ์
มุด
คำ
ลูเหนือ
22
2035 ญ. พรรณี   สิงห์แก้ววงค์
หลาน
ลา
ปงกา
*****
23
2044 ญ.  ทองรัก    ธาตุรักษ์
อ้น
นาค
ปงกา
*****
24
2046 ญ.  อุน    สิงห์แก้ววงค์
เปลี่ยน
นอง
ปงกา
25
2107 ญ.  อำไพ     คำสืบ
หมู
ไหล่
เสด็จ
26
1956 ญ. คำมวล     ต๊ะพันธ์
มุด
คำ
ลูเหนือ
*****
27
1875 ช. อินจันทร์   ปิงมอย
ยืน
ผัด
บ้านลู
วัดบุญยืน
28
2093  ญ จรูณ     บุญเรือง
ส่างใจ
ผัน
บ้านลู
29
2466 ช.สมเกียรติ  หลีแก้วเครือ
อินปั๋น
แสงจันทร์
ปงกา
*****
30
1894 ช. มนัส     เอกรัตน์
เย็น
กาบ
ปงกา
ตำรวจ สภอ.เมือง
31
1914 ช.ประพันธ์     เป็กเตปิน
อ้น
จันทร์
เสด็จ
32
1922 ช.สิงห์คาน   ฝั้นเบ้า
หนู
ชุ่ม
ลูเหนือ
33
1923 ช. ชั้น    ทิพย์อุด
หมาย
เหมย
บ้านลู
34
1924 ช. จำรัส     เครือสาร
เมืองใจ
แปง
ลูเหนือ
35
2062 ช. วิชาน  ต๊ะพันธ์
ขาว
ปั๋น
ปงกา
36
2078 ช. หนั่น      กันทะตั๋น
อิ่นคำ
อ้น
เสด็จ
37
2103 ช. วิรัช       วงค์บุตร
วรรณ
หลัน
เสด็จ
*****
38
2122 ช.นเรศ   หมูแก้วเครือ
เรือน
สุ่ม
เสด็จ
(ยา)
39
2125 ช.ติ๊บ    วงชุม
มี
แห
เสด็จ
*****
40
1944 ญ.มณี      ปินตาเครือ
น้อย
เครือ
บ้านลู
41
1950 ญ.ศรีจันทร์   ปัญญายืน
เหมาะ
ต่อม
ปงกา
42
1985 ญ.ขันแก้ว   ก๋าคำเครือ
คำ 
อ่อนแก้ว
เสด็จ
43
2036 ญ.สมนึก   คำปินใจ
ตั๋น
เกี๋ยง
บ้านลู
44
2026 ญ.บัวแก้ว   อินทร์พรม
ผาย
บุตร
เสด็จ
45
2091 ญ. ศรีวรรณ   สีธิสาร
ปั๋น
ปัน
บ้านลู
*****
46
2095 ญ.ย้าย     ธาตุรักษ์
นวล
ปัน
เสด็จ
*****
47
2100  ญ.นิตย์      ปินตาเครือ
น้อย
เครือ
บ้านลู
*****
48
2116 ญ.  ต๋อย  หมูแก้วเครือ
เปี่ยง
พุฒ
เสด็จ
49
2099 ญ.  จุ่ม       ต๊ะพันธ์
แสน
น้อย
เสด็จ
*****
50
2117ญ. อรุณศรี    อินพิรุด
เปียง
คำน้อย
เสด็จ
หน้า ร.ร
51
2077 ช. เนตร    อินพิรุด
คำ
ขาว
เสด็จ
*****
52
2126 ญ.มาลี     สังฆกรณ์
สวัด
ตา
ปงกา
53
1893 ช. ปวน     เป็กเตปิน
คำปัน
ไล
เสด็จ
54
2002 ช. สืบศักดิ์     เจริญงาม
สมนึก
ชื่น
ปงกา
*****
55
2466ช.สมเกียรติ   หลีแก้วเครือ
อิ่นปั๋น
แสงจันทร์
ปงกา
56
1988 ญ.นงเยาว์   ฟูพันธ์
บุสน
ปุ้ม
เสด็จ
57
2043 ญ.สมทราย  แสงแก้ว
ปวง
สวน
บ้านเหล่า
*****
58
2115ญ.จันทราณี   บุญทวี
หงษ์
ป้อ
ปงกา
59
 2111 ญ.สม    กันทะวงค์
น้อย
แปง
ปงกา
60
1978 ญ.พรศิลป์  ระวังษี
ชุ่ม
อุ้ม
บ้านร้อง
61
2030 ช.อินจันทร์   ทิพันธ์
ยืน
น้อม
ปงกา