ทำเนียบศิษย์เก่า  ป.6

ปี พ.ศ.
ลำดับที่
ชื่อ                    นามสกุล
ชื่อบิดา
ชื่อมารดา
ที่อยู่
อาชีพ
2522
1
508 ช. สุทิน     องอาจ
น้อย
บุตร
ห้วยยาง
สมุดทะเบียนเล่ม 2
*****
2
1915 ช. มานัส    พรหมฟัง
ศรีวรรณ
คำมูล
เสด็จ
เริ่มเลขประจำตัวทะเบียนเล่ม 3
3
1742 ช. อำนวยศิลป์เป็งเครือ
เป็ง
เหมย
เสด็จ
4
1744 ช.   ประสงค์  สิงห์แก้วเครือ
ยืน
ไร
เสด็จ
5
1755 ช.   จันทร์ติ๊บ  กันทะวัง
ขาว
ฟองแก้ว
ปงกา
อยู่เกษตร
*****
6
1761 ช.   ศรีริพันธ์  ทำวีระพัด
คำ
สมบูรณ์
ปงกา(ศิริวัฒน์)
หลานไทย อยู่ กทม.
7
1763 ช.   หลิด      ป๊อกเครือ
เหมย
บัวแก้ว
เสด็จ
8
1766 ช.   หวิง       ยอดอินต๊ะ
เต็ม
แก้ว
เสด็จ
*****
9
1830 ช.   ไทย             สุระวัง
บาล
คำ
เสด็จ
10
1773 ช.   สมบูรณ์       ทิพันธ์
ใจ
นวล
ปงกา
11
1878 ช.   จันทร์    ปัญญายืน
มูล
จันทร์ติ๊บ
เสด็จ
12
1881 ช.   ยุค        ต๊ะพันธ์
เต้า
ปั๋น
เสด็จ
*****
13
1883 ช.   ศรีเดช    พิไชยวัง
โอด
ไสย
บ้านลู
ทำอู่รถที่ห้วยยาง
14
1891 ช.   นัด         ตะพันธ์
เต้า
ปั๋น
เสด็จ
15
2310 ช. ทรงธรรม  ธรรมวงศ์
บุญยืน
เหลิง
เสด็จ
16
1841 ญ.   จันทร์     สุระวัง
หมื่น
นวล
เสด็จ
17
1897 ญ.สังวาลย์  ก๋าคำเครือ
คำ
อ่อนแก้ว
เสด็จ
18
1899ญ.   ศรีจันทร์      หมูแก้วเครือ
อิน
มูล
เสด็จ
19
1900 ญ.ฟองจันทร์  กันทะวัง
แก้ว
ตา
ปงกา
20
1901 ญ.   สมพร     คำปินใจ
ตั๋น
เกี๋ยง
บ้านลู
21
1902 ญ. คำปัน   ปินตาเครือ
ขาว
หนิ้ว
เสด็จ
22
1910 ญ.   สมหวัง   เป็งเครือ
เป็ง
เหมย
เสด็จ
23
1938  ญ. ฟองจันทร์ อินพิรุด
แหวน
หนิ้ว
เสด็จ
*****
24
1943 ญ.   ศรีนุช  อินต๊ะสาร
สุ่ม
พลอย
ปงกา
25
1928 ช. ศรีวุ่น      คำปิงยศ
ป้าน
ไหม
บ้านลู
26
1929  ช.ประพันธ์    ต๊ะพันธ์
แสน
น้อย
บ้านลู
27
1958 ช.พฤหัสบดี   พรหมฟัง
ไฝแก้ว
เอื้อง
บ้านลู
28
1963   ช. กุศล    พรหมละ
เย็น
ฟอง 
ปงกา
29
1974 ช. บุญมี     วงค์แก้ว
หมาย
ผง
เสด็จ
30
2004 ช. บุญส่ง    ต๊ะพันธ์
มี
นวล
เสด็จ
31
2008ช.   ถาวร       พิชัยวัง
ตุ้ม
ตุ๊ด
เสด็จ
32
2014ช. แก้วมูล       อินพิรุด
แหวน
หน่อ
บ้านลู
33
2015 ช.   สาคร     คำเครือ
แก้วมูล
พุฒ
เสด็จ
*****
34
2039 ช.   เฉลียว       ปาพันธ์
น้อย
จุ้ม
เสด็จ
35
2052 ช.   อาคม     น้อยเครือ
มอย
มอย
ปงกา
36
1942 ญ.สายันต์     วังกาใจ
แก้วมูล
จันทร์ 
เสด็จ
37
1945 ญ. เฉลิมศรี  หลีแก้วเครือ
ผัด
หมาย
ปงกา
38
1946 ญ พะนา    ทิพันธ์
จ๋อย
ปุ๋ย
ปงกา
39
1948 ญ. ศรีวรรณ    ต๊ะพันธ์
มี
ชื่น
บ้านลู
40
1949 ญ.  ผัด      สุระวัง
หมื่น
นวล
เสด็จ
41
1954 ญ. หล้า      ยอดอินต๊ะ
หมื่น
นวล
ปงกา
42
1986 ญ.  คำสุข      อินตา
แก้วมา
ฟองแก้ว
บ้านเหล่า
*****
43
1987   ญ.  มาลี       แดขุนทศ
ทอน
ฟอง
ปงกา
*****
44
1925 ช.   ผล     หมูแก้วเครือ
เปี่ยง
พุฒ
เสด็จ
*****
45
1998 ช.   ชาตรี     ฟูโคตร
สุ่รินทร์
ใส
บ้านลู
46
2067 ญ.สมพิน   หมูแก้วเครือ
วิสิทธ์
มา
ปงกา
*****
47
1934 ช.วันชัย  หมูแก้วเครือ
สอน
นวล
ปงกา
48
1827 ช. อินจันทร์  โม่งบุตร
เหมย
ไหล
ปงกา
49
1970 ญ.คำมูล   จันทร์สืบ
ปั๋น
คำ
บ้านเสด็จ
50
2065 ญ. พะยอม   การบุญ
ดี
พร
ปงก๋า