ทำเนียบศิษย์เก่า  ป.6

ปี พ.ศ.
ลำดับที่
ชื่อ                    นามสกุล
ชื่อบิดา
ชื่อมารรดา
ที่อยู่
อาชีพ
2521
1
443 ช. หมื่น     ปัญญายืน
เขียว
ตา
วังเลียบ
2
444ช. นวย   สิงห์แก้ววงค์
เปลี่ยน
นอง
ปงกา
3
445  ช. ทับ        ฟูแก้ว
มา
คำมี
เสด็จ
4
446  ช. ศรียนต์    พรหมฟัง
ศรีวงค์
นวล
ลูเหนือ
5
447 ช. ทวนทอง    กันทะตั๋น
สม
พุฒ
วังเลียบ
6
448  ช. เรืองศิลป์  หมูแก้วเครือ
วิสิทธิ์
มา
ปงกา
กฟผ.แม่เมาะ(พัน)
7
449  ช. สมบูรณ์     วงค์แก้ว
หมาย
ผง
เสด็จ
8
450 ช. บุญเทียม    วงศ์ษา
นัด
เรือน
ปงกา
หลัน
9
451 ช. สมนึก  เอี่ยมสาธิต
โป๊ะสี
หล้า
ท่าส้มป่อย
10
452  ช. วิชา       กันทะวัง
สุข
จุ่ม
เสด็จ
11
453  ช. คำปัน    วังก๋าใจ
สม
ปัน
เสด็จ
12
454 ช. สุริยัน      ธุระ
วัง
มูล
วังเลียบ
น้อง อ.ศรีรัตน์
13
455 ช. สิงห์คำ      ทิพันธ์ 
ยืน
น้อย
เสด็จ
*****
14
456 ช.นิทัศน์    กันทะตั๋น
น้อย
บุญปั๋น
เสด็จ
ห้วยน้ำเค็ม
15
457 ช. นคร       ต๊ะพันธ์
มุด
คำ
ลูเหนือ
16
458  ช. ณรงค์     ต๊ะเครือ
มูล
ปัน
เสด็จ
17
459 ช. ณัฐวุฒิ   อุทธาเครือ
หิน
แยง
เสด็จ
18
460 ช. จันทร์       ฟูใจ
เลียบ
คำมูล
วังเลียบ
19
461 ช. ธวัช       ชุ่มใจ  
บูญทอง
มา
ห้วยยาง
ตำรวจ สภอ.เมือง
20
462 ช. สมคิด    หมูแก้วเครือ
ยืน
เสาร์แก้ว
ห้วยยาง
นิคมอุตสาหกรรมระยอง
21
463  ช. จรัส     พุทธวงค์
หมื่น
จันทร์
บ้านลู
ตำรวจ 
22
464  ช. เด็จ     คำปิงยศ
เปิ้น
เป็ง
บ้านลู
23
465 ช. บุญมา       พิไชยวังค์
ขาว
ปัน
ห้วยยาง
24
466 ช. สมบูรณ์     ปินตาเครือ
ขาว
หนิ้ว
ห้วยยาง
*****
25
468 ช. ประสงค์     ปัญญายืน
น้อย
หลัน
บ้านลู
26
467 ช.ถาวร     ทิพย์บุญมา
คำปัน
ศรีวรรณ
ห้วยยาง
*****
27
469 ช. บุญธรรม     ใจมาบุตร
หวัน
หม้อน
บ้านลู
ทีวี ช่อง 7
28
470 ช. สมคิด     กันทะวัง
เจริญ
เนิ่น
วังเลียบ
29
471 ช.ไฟติ้ง    ปินตาเครือ
อู๊ด
เครือ
บ้านลู
เกียรติศักดิ์
30
472 ช. ประยุทธ     วงค์บุตร
แก้ว
ปี่
ปงกา
31
473  ช. บุญมี     ปิงมอย  
ยืน
ผัด
บ้านลู
32
474  ช. ประพิท    ต๊ะพันธ์ 
ขาว
ปัน
เสด็จ
33
475 ช. ชัย   การบุญ
ดี
พร
ปงกา
34
476  ช. ศรีบุตร   ปัญญาทา
ปี้
ดี
เสด็จ
35
500 ช.สมศักดิ์  คำปาเครือ
นวล
น้อง
วังเลียบ
36
477  ช. ถนัด     กันทะวัง
โม้
ตุ้ม
ปงกา
37
478  ช. ถนอม    สุระวัง
เครือ
ป้อ
เสด็จ
38
479  ช. ประยูร     อินพิรุด
สวัสดิ์
ใหม
เสด็จ
  
39
480 ช. จรูญ    หมูแก้วเครือ
น้อย
กิ่งแก้ว
วังเลียบ
40
481  ช. รัศมี       ชัยกุล
มา 
ไหม
บ้านลู
*****
41
482  ญ. แวว    ศรีธิสาร
ปัน
เย็น
บ้านลู
*****
42
483 ญ.ยูเรีย    ปัญญายืน
เติง
ฟอง
ลูเหนือ
43
484 ญ.ศรีทอง        คำสืบ
แดง
จันทร์ฟอง
ห้วยยาง
44
485 ญ.วันดี      กันทะวงค์
ติ๊บ
ต่อมแก้ว
ห้วยยาง
45
486  ญ.ยุภาพร   ยอดอินต๊ะ
วงศ์
ย้น
เสด็จ
46
487 ญ. จันทร์ดี   วรรณบุตร  
ยืน
มา
ห้วยยาง
47
488 ญ. สมถวิล  ธาตุรักษ์
สม
ตา
วังเลียบ
48
489 ญ.จันทร์ศรี     ธาตุรักษ์
อ้น
นาค
ปงกา
49
490  ญ.ยุพิน     เจอทิ
ผัด
แดง
บ้านเหล่า
50
491  ญ.สุจินต์    ธาตุรักษ์
นวล
ปัน
เสด็จ
51
492  ญ.ทับทิม     ทิพันธ์
คำตั๋น
ฟอง
เสด็จ
*****
52
493  ญ.นารี    คำเครือ
แก้วมูล
พุด
เสด็จ
53
 494 ญ. จันทร์ดี      ประสม
ชุ่ม
สม
วังเลียบ
54
496  ญ.บัวผัด     จันทร์สืบ
หวัน
คำ
เสด็จ
55
497 ญ.สมเพชร     คำอินต๊ะ
ยา
เมี๊ยะ
เสด็จ
56
498 ญ. สมพร  พรรณงามเครือ
สม
เตี้ยง
เสด็จ
*****
57
499  ญ.คำปัน     ก๋าเครือ
สุข
เลื่อน
เสด็จ
58
501 ญ. บัวคำ          ปาพันธ์
น้อย
จุ่ม
เสด็จ
59
502  ญ.นารี      จันทร์สืบ
มา 
คำ
เสด็จ
60
504 ญ. บัวเรียว     แก้วอินถา
เมือง
ฟองแก้ว
ห้วยยาง
61
505 ญ.บัวคำ     แก้วอินถา
เมือง
ฟองแก้ว
ห้วยยาง
62
506ญ. สมพิน         ธาตุรักษ์
หนุน 
น้อย
ห้วยยาง
63
495 ญ. เพ็ญศรี   น้อยเครือ
เป็ง
ขาว
บ้านเหล่า
64
451 ช. สมนึก   เอี่ยมสาธิต
โป๊ะสี
หล้า
ท่าส้มป่อย
65
ญ. จันทร์ติ๊บ   ปัญญา
สาย
ผัด
เสด็จ