ทำเนียบศิษย์เก่า  ป.6

ปี พ.ศ.
ลำดับที่
ชื่อ                    นามสกุล
ชื่อบิดา
ชื่อมารรดา
ที่อยู่
อาชีพ
2520
1
350 ช. สุทิน  ลือชัย
ชื่น
ปอง
บ้านเสด็จ
2
379 ช. บุญมี     มูลหล่อ
ปิง
ใจคำ
ท่าส้มป่อย
3
 394 ญ.  บัวคำ   สุระวัง
ตุ่น
น้อย
ปงกา
4
395 ญ.เทียม   อุดทาเครือ 
ก๋วน
ดี
ปงกา
5
396  ญ. ผ่องศรี   วงค์ชุม
มี 
แห
เสด็จ
6
397 ญ. ศรีจันทร์  คำปินใจ
ตั๋น
เกี๋ยง
บ้านลู
7
398 ญ.  อัมพร   ทิพย์อุด
เหมย
เหมย
เสด็จ
8
399 ญ.  บัวผัด   สุรTวัง
เครือ
ป้อ
เสด็จ
9
400 ญ.ฟองแก้ว   กันทะวงค์
เหมย
มูล
เสด็จ
10
402 ญ.  หยุ่น  ต๊ะพันธ์
เต้า 
ปัน
เสด็จ
11
403  ญ.  ดวงใจ  ณ พิชัย
น้อย
เฮือน
ปงกา
12
404 ญ.  ทองดี     กันทะตั๋น
เจริญ
เบิ่น
เสด็จ
13
405 ญ.นิพรรณ      สุนิกุล
ชื่น
เขียว
ท่าส้มป่อย
14
406 ญ.  แสงหล้า   พรหมมิตร
ทูล
คำอุ้ม
ห้วยยาง
15
407 ญ. อัมพร     กันทะวงค์
เต็ม
ปี
ห้วยยาง
16
408 ญ.จันทรา     เตชะกัน
สุข
ศรีคำ
วังเลียบ
17
409 ญ.  สายหยด    ฟูใจ   
วัน
สม
ลูเหนือ
18
410 ญ.  คำสุข    อินพิรุด   
นวล
ป้อ
เสด็จ
19
411 ญ. คำป้อ    ปัญญาทา
ต๊อด
มา
ห้วยยาง
20
412 ญ.  ศรี    ปัญญายืน
วิทย์
มาย
เสด็จ
21
413 ญ.  ศรีวรรณ    ต๊ะพันธ์
มี 
นวล
เสด็จ
22
414   ญ.  สมร        โสรส
ริ้ว
ฟอง
ปงกา
23
415  ญ.  จันตา    พรหมฟัง
เมือง
วัน
เสด็จ
24
416  ญ.  สมเพียร     ฟูพันธ์
บาน 
ปุ้ม
เสด็จ
25
417  ญ. จันทร์สม   ปิงมอย
อ้น
คำสุข
เสด็จ
26
418 ช. สมคิด     เอี่ยมสาธิต
โป๊ะสี
หล้า
ท่าส้มป่อย
27
419  ช.   น้อม         พรมละ
เย็น
ฟอง
ปงกา
องค์การโทรศัพท์
28
421  ช. อภิลม      เจริญงาม
สมนึก
ชื่น
ปงกา
29
422 ช. ประสิทธิ์       อินพิรุด
สวัสดิ์
ไหม
บ้านลู
30
423 ช. สุคำ     คำเครือ
สุข
เบาะ
วังเลียบ
31
424 ช. ประทีป    พุทธวงค์
เมืองแก้ว
ก๋าย
วังเลียบ
32
425  ช.   วุ่น         ทิพย์อุด
มูล
คำมวล
เสด็จ
33
426  ช.  สมบูรณ์    แซ่ห่าน
กวง
คำ
เสด็จ
34
427  ช.   องอาจ  พรหมฟัง
ศรีวรรณ
คำมูล
เสด็จ
35
428 ช. สมบูรณ์    ปัญญายืน
เปียง
ป้อม
เสด็จ
36
429 ช. ศรีไว     กันทะวงค์
เต้า 
ปอย
ท่าส้มป่อย
37
430  ช.  อาดูลย์    พรหมฟัง
ยืน
ทร
เสด็จ
38
431  ช.   ศิราพล   ยะนิน
จวน
ฟองแก้ว
เสด็จ
39
433  ช. สมศักดิ์   คำจันทร์ต๊ะ
จันทร์
เมียะ
ปงกา
40
435  ช.   อินทูล  ปัญญายืน
หม่อง
พี่
เสด็จ
41
436  ช. จำลอง     ไชยวงค์
ชื่น
มวล
ลูเหนือ
42
437  ช. วิชัย       ธาตุรักษ์
เปียง
ใส
เสด็จ
43
438  ช. วิรัตน์      ธาตุรักษ์
นวล
ผัน
เสด็จ
44
439  ช. หน่อแก้ว    กันทะวัง
โม้ะ
ตุ้ม
ปงกา
45
351 ช. แก้วมูล    เครืออินตา
ใจ
คำติ๊บ
ท่าส้มป่อย
46
378 ช. ศรีนวล          ฟูใจ
เลียบ
คำมูล
วังเลียบ
47
401 ญ. สมจิตร  ธาตุรักษ์
อ้น
นาค
บ้านเสด็จ