ทำเนียบศิษย์เก่า

พ.ศ.ที่จบ
ชั้นที่จบ
เลขประจำตัว ชื่อ นามสกุล
ชื่อบิดา
ชื่อมารดา
ที่อยู่เดิม
อาชีพและที่อยู่ปัจจุบัน
2512
(ป.4) 1
ช. อินจันทร์ ปาพันธ์
โม้ะ
น้อย
บ้านปงกา
(ป.3)ดูจากข้อมูล ป.3
2
ช. สุทัศน์ หมูเครือ
เหลา
จันทร์
บ้านร้อง
(ป.3)
3
ญ. ศรีรัตน์ ใจวงค์
ชื่น
มวล
บ้านร้อง
4
ญ. คำป้อ สุระวัง
หมื่น
นวล
บ้านเสด็จ
(ป.3)
5
ญ. จันทร์ตา จันทร์สืบ
สุ่ม
ตุ่น
บ้านเสด็จ
(ป.3)
6
ญ. ศรีนวล ปัญญายืน
เหมาะ
ต่อม
บ้านปงกา
(ป.3)
7
1176 ญ. จีน ทิพันธ์
จันทร์
จ๋อย
บ้านปงกา
(ป.3)
8
ช. ทัศน์ ต๊ะพันธ์
หมื่น
หน่อม
บ้านร้อง
(ป.3)
9
ช. น้อย ปัญญายืน
ผิ่ว
หลี้
บ้านลู
(ป.3)
10
1195 ช. พร ปัญญายืน
ฤทธิ์
มอย
บ้านลู
(ป.3)
11
1198 ช. บุญธรรม กันทะวัง
ป้อ
คำ
บ้านปงกา
(ป.3)
12
ช. นวล คำจันทร์ต๊ะ
หนิ้ว
ลุน
บ้านปงกา
(ป.3)
13
ช. จันทร์ หล้าเครือ
อินทร์
แก้ว
บ้านปงกา
(ป.3)
14
ญ. จันทรา ฟองทา
แสน
นวล
บ้านปงกา
(ป.3)
15
1026 ช. บุญธรรม ปัญญาทา
ปี๋
ดี
บ้านเหล่า
16
1140 ช.อินจันทร์ ปาพันธ์
โหม้
น้อย
ปงก๋า
17
1188 ช. สุทิน คำปินใจ
สุข
น้อย
ปงก๋า
18
1202 ช. จันทร์ อินทะจันทร์
จันทร์
จันทร์ดี
บ้านร้อง
19
1203 ช. อ้วน เชียงพันธ์
ส่ง
แปง
บ้านลู
20
1217 ช.บุญธรรม ลั้วะตื้น
นวล
จันทร์เป็ง
บ้านร้อง
21
1272ช. ศรีวงศ์ วังกาใจ
สม
ปั๋น
บ้านเสด็จ
22
1294 ช.วิลเลียม เอกรัตน์
เย็น
กาบ
ปงก๋า
23
1298 ช. เสาร์แก้ว คำขอด
แก้วมูล
ด้วง
บ้านเสด็จ
24
1307 ช. นึก กันทาเครือ
จันตา
เขียว
บ้านเสด็จ
หมอนึก อนามัย
25
1341 ช. ด้วง กันทะวงศ์
ยุ
ปวน
บ้านเสด็จ
26
1262 ช. สมศักดิ์ สมจิตร
ตั๋น
เรือนคำ
ปงก๋า
27
1256 ช. อารี อินต๊ะสาร
สุ่ม
ฟอง
ปงก๋า
28
1080 ญ.ชุ่ม กันทะวัง
ผัด
หวัน
บ้านเหล่า
29
1088 ญ. คำมี อินตา
แก้วมา
ฟองแก้ว
บ้านเหล่า
30
1153 ญ. พลอย พรหมฟัง
เมืองใจ๋
สม
บ้านร้อง
31
1224 ญ. ป้อ เตชะ
เป็ง
จันทร์
ปงก๋า
32
1229 ญ. แสงแก้ว ต๊ะพันธ์
มุด
คำ
บ้านร้อง
33
1242ญ. ผิน คำปินใจ
ตั๋น
เกี๋ยง
บ้านร้อง
34
1277 ญ. แสงหล้า อุทธาเครือ
พุฒ
ปงก๋า
35
1283 ญ. แสง หมูแก้วเครือ
อิ่นแก้ว
ปงก๋า
36
1286 ญ. จันทร์ศร กันทะวัง
หยุย
ปงก๋า
37
1287 ญ. คำหน้อย อินพิรุด
บุญมา
ปงก๋า
38
1310 ญ.คำมี ปิงมอย
ยืน
บ้านเสด็จ
39
1313 ญ. หมู กันทะวัง
โอ้ด
ปงก๋า
40
1315 ญ. คำแปง สุระวัง
ตุ่ม
บ้านลู
41
1316 ญ. คำมูล สุระวัง
สม
บ้านลู
42
1328ศิริพา น่วมฉิม
ทำ
บ้านเสด็จ
43
1327 ช.แก้วมูล กันทะตั๋น
หลุย
บ้านเสด็จ
44
1331ช.คำมูล สุระวัง
บาน
คำ
บ้านเสด็จ
45
1332 ช. บุญทา เป็กเตปิน
คำ
ด้วง
บ้านเสด็จ
46
1334 ช. ทองดี พรหมฟัง
ศรีวรรณ
คำมูล
บ้านเสด็จ
ผ.อ.สุเธียร ฤทธิพรหม
47
1336 ช.ศักดิ์ดา ธาตุรักษ์
เปียง
บ้านเสด็จ
48
1340 ช.พจน์ ปัญญายืน
คำหล้า
บ้านเสด็จ
อ.พจน์
49
1358 ช.สมบูรณ์ พิชัยวัง
ตุ้ม
บ้านเสด็จ
50
1365 ช. หรวจ ทิพันธ์
จ๋อย
ปุ๋ย
ปงก๋า
51
1370 ช. อินทร์จันทร์ พุทธวงศ์
หมื่น
บ้านร้อง
52
1372 ช.แก้วมา ยอดอินต๊ะ
จันทร์
บ้านเสด็จ
53
1375 ช.ศรีจันทร์ สุระวัง
คำ
บ้านลู
54
1376 ช.สมบูรณ์ ปัญญายืน
ขาว
บ้านเสด็จ
55
1377 ช. ต่อศักดิ์ ธรรมวงศ์
แก้ว
สุคนธ์
ปงก๋า
56
1388 ช. เหรียญ กันทะวงศ์
ปั๋นแก้ว
บ้านเสด็จ
57
1389 ช. บุญทอง นวลสาย
แก้ว
ดี
บ้านเสด็จ
58
1378 ช. วุฒิกร ธรรมวงศ์
แก้ว
สุคนธ์
ปงก๋า
ออก ป.1
59
1261 ญ. สุริยา คำตุ้ยเครือ
จันทร์
หม้อน
บ้านร้อง
60
1262 ญ. อัมพร ปัญญายืน
คำหล้า
บ้านเสด็จ
61
1264 ญ. อำไพ คำตุ้ยเครือ
จันทร์
หม้อน
บ้านร้อง
62
1291 ญ. คิด วงศ์ด้วง
เรือง
น้อย
บ้านเสด็จ
63
1296 ญ. ศิริพร ต๊ะพันธ์
ซุม
เรือนคำ
บ้านเสด็จ
หน้าโรงเรียนลูกครูใหญ่ซุม
64
1312 ญ. ฟองคำ ปิงมอย
อ้น
บ้านลู
65
1317 ญ. บัวผัด ต๊ะพันธ์
ยืน
แก้ว
บ้านเสด็จ
66
1320 ญ. สมบูรณ์ ฟูโคตร
สุรินทร์
บ้านร้อง
67
1324 ญ. คำสุข กันทะวัง
โฆม้
ตุ้ม
ปงก๋า
68
1323 ญ. จันทร์ฟอง ก๋าเครือ
เมืองใจ๋
จันทร์ดา
บ้านเสด็จ
69
1343 ญ. ฟองจันทร์ น้อยเครือ
มอย
มอย
บ้านเหล่า
70
1348 ญ.ใจ๋มา กันทะวัง
หยุย
ปงก๋า
71
1349 ญ. วรรณา ต๊ะพันธ์
สุ่น
บ้านเสด็จ
72
1367 ญ. ทองดี พุทธวงศ์
หมื่น
บ้านร้อง
73
1376 ญ. อิน กันทะวง์
ปั๋นแก้ว
บุญปั๋น
บ้านเสด็จ
74
1378 ญ. ปานรัตน์ ธรรมจักร
จุ่ม
บ้านร้อง
75
1387 ญ. สมพร อุทธาเครือ
สม
ปงก๋า
76
1388 ญ. จันทร์ฟอง พรหมละ
หมอก
เอ้ย
ปงก๋า
77
1389 ญ. อนุกุล เป็งเครือ
เป็ง
บ้านเสด็จ
78
1391 ญ. สมพรรณ สิงห์แก้ววงศ์
คำมา
บ้านเสด็จ
น้า ของเรณู ครูเด็กเล็กอนามัย