ทำเนียบศิษย์เก่า  ป.7

ปี กศ.
ลำดับที่
ชื่อ                    นามสกุล
ชื่อบิดา
ชื่อมารรดา
ที่อยู่
อาชีพ
2520
1
0367 ช.สิงห์คำ     คุณป๊อก
ปั๋น
-
เสด็จ
-
2
0368 ช. เสาร์คำ       พรหมฟัง
ปั๋น
-
เสด็จ
-
3
0370 ช. วีรเดช       ฟูใจ
วัน
สม
เสด็จ
รพ.ลำปาง
4
0371 ช. นิวัต     เครือสาร
มูล
แปง
เสด็จ
-
*****
5
0373 ช.บุญธรรม     ประสม
จุ่ม
-
วังเลียบ
จสอ.(ค่ายสุรศักดิ์)
6
0372 ช. ทวีศักดิ์     ชุ่มใจ      
บุญทอง
-
วังเลียบ
-
7
0375 ช.ศรีณรงค์   อุดทาเครือ
ปั๋น
-
ห้วยยาง
-
*****
8
0376 ช.สมยงค์    หมูแก้วเครือ
เต็ม
-
ห้วยยาง
กฟผ.แม่เมาะ(หนานนวล)
9
0377 ช. วิชัย     ต๊ะพันธ์
มี
-
เสด็จ
-
10
0378 ญ.ศรีนวล    ฟูใจ
เลียบ
-
วังเลียบ
-
11
0379 ช. บุญมี      มูลหล่อ
ปิง
-
ท่าส้มป่อย
-
12
0380 ช. ประยูร    ณ ลำปาง
แก้วมูล
-
ท่าส้มป่อย
-
13
0381  ช. วิชา          นิลแก้ว
ยศ
-
วังเลียบ
-
14
0382 ญ.ทองใบ   สิงห์แก้ววงค์
อินทูล
-
ห้วยยาง
-
15
0383 ญ.ก๊อดแก้ว   ติ๊บปาละวงค์
มอนคำ
-
ท่าส้มป่อย
-
16
0384 ญ.อัมพร     กันทะวงค์
ทุน
-
ท่าส้มป่อย
-
17
0385 ญ.สายฝน    อินพิรุด(ไก่)
เปียง
น้อย
เสด็จ
-
18
0387 ญ.ศรีวรรณ  หมูแก้วเครือ
เรือน
-
ห้วยยาง
-
19
0388 ญ.  สมศรี      พุทธวงค์
หมื่น
-
เสด็จ
-
20
0389 ญ. จันทร์คำ  ปัญญาทา
แก้ว
-
เสด็จ
-
*****
21
0390 ญ. สมพัตร์    ฟูพันธ์
บาน
ปุ้ม
เสด็จ
-
22
0339 ช. อินจันทร์   ฟูใจ
มูล
จี๋
วังเลียบ
-
23
0341 ช. ชูชาติ     วงค์เกตุ
นัก
น้อย
ท่าส้มป่อย
-
24
0342 ช.  สุวิทย์   กาวิวงค์
เมศ
เต็ม
ท่าส้มป่อย
-
25
0343 ช.ประพันธ์     ขาบกรวย
ต่วน
เกี๋ยงคำ
ท่าส้มป่อย
-
26
0344 ช. บุญมี        คำขอด
เหมย 
เหมย
ท่าส้มป่อย
-
27
0345 ช. ยุทธนา    ปัญญายืน
น้อย
หลั่น
ห้วยยาง
ผญบ.ห้วยยาง
28
0346 ช. สมบูรณ์      ปาพันธ์
น้อย
จุ้ม
ห้วยยาง
-
29
0347 ช.สมบูรณ์     คำสืบ
หนิ้ว
เต็ม
วังเลียบ
-
30
0348 ช. ไพโรจน์    สายยืด
แก้ว
ปุ้ม
วังเลียบ
-
31
0349 ช.สิงห์คำ       อรชร
หมาย
ล้อม
เสด็จ
-
32
0350 ญ.สุพิมพ์      ลือชัย
ชื่น
ป้อง
ท่าส้มป่อย
-
33
0351 ช. แก้วมูล    เครืออินตา
ใจ
คำติ๊บ             
ท่าส้มป่อย
-
34
0352 ช. พยอม      สังขกรณ์ 
สวัสดิ์      
ตา
ปงกา
-
35
0353 ช.ฉัตรชัย   ปัญญายืน
คำหล้า
ภา
เสด็จ
นักการ อบต.เสด็จ
36
0354 ช.ณรงค์      ฟูพันธ์
บาน
ปุ้ม
เสด็จ
-
37
0355 ช.ประทวน    ฟูฝั้น
แปง
ล้อม
หมากหัววัง
-
38
0356 ญ.อำพันธ์    กันทะวัง
อุดม
มอย
ห้วยยาง
-
39
0357 ญ.ถนอมศรี   กันทะวัง 
สุข
จุ่ม
เสด็จ
-
40
0358 ญ.บุศบง     ธาตุรักษ์
สม 
ตา
วังเลียบ
-
41
0359 ญ. ติ๋ม      อินพิรุด
คำ
ขาว
เสด็จ
-
42
0360 ญ. นิพร       สุนิกุล
ชื่น
เขียว
ท่าส้มป่อย
-
43
0361 ญ.บัวจันทร์    ก๋าเครือ
สุข
เลื่อน
เสด็จ
-
44
0362 ญ.ผ่องพรรณ  พรมละ
เย็น
คุ่ย
ปงกา
กทม.
45
0363 ญ.วารุณี      ธุระ
วัง 
มูล
วังเลียบ
น้อง อ. ศรีรัตน์
46
0364 ญ.สุรีย์     ลือสาย
ตั๋น
มอย
หมากหัววัง
-
47
0366 ช.  สมชัย      เป็กเตปิน
หลาน
-
เสด็จ
-
48
0507 ช. มนัส  ขัดชุ่มแสง
ชื่น
-
บ้านดง
หลังธนาคารชาติ น้องชายครูบุญชู
49
0322 ญ. นิภา  สุนิกุล
ชื่น
เขียว
ท่าส้มป่อย
-
50
0365 ญ. ชายแก้ว  ธรรมจักร
จุ้ม
แก้ว
-
-