ทำเนียบศิษย์เก่า  ป.7

ปี กศ.
ลำดับที่
ชื่อ                    นามสกุล
ชื่อบิดา
ชื่อมารรดา
ที่อยู่
อาชีพ
2519
1
0237 ญ.ผัดดา   คำเครือ 
แก้วมูล
ปุ๊ก
เสด็จ
2
0328 ญ.รัตนาพร    ธาตุรักษ์
นวล
คำปัน
เสด็จ
3
0329 ญ.บุญรัตน์    กันชัยวงค์
อู๊ด 
คำปัน
เสด็จ
4
0330 ญ. ใบแก้ว      พุทธวงค์
หมื่น
จันทร์
เสด็จ
5
0333 ญ.อรุณี     ธาตุรักษ์
สมบูรณ์
ตา
วังเลียบ
6
0335 ญ.บัวแก้ว    ตื้อเครือ
ขี้หมา
ใส
เสด็จ
7
0336 ช.ไพศาล     แซ่ลี้   
ชิน
มา
บ้านลู
8
0337 ช.บุญธรรม   กันทะตั๋น
น้อย
บ้านเหล่า
9
0298 ช.รัตน์   หลีแก้วเครือ
เสาร์
ผัน
เสด็จ
10
0299 ช. สมยุทธ      มังกร
นวล
ผัน
ท่าส้มป่อย
11
0300 ช.พนม   ติ๊บปะละวงค์
มอญคำ
ไหล
ท่าส้มป่อย
12
0301 ช.บุญรัตน์   ปัญญายืน
เหมาะ
ต่อม
ปงกา
องค์การโทรศัพท์แพร่
13
0302 ช.วิสัญ    ปลื้มกระจ่าง
สง่า
ผง
ท่าส้มป่อย
14
0303 ช.สมเกียรติ     รัตนสุภา
เมือง 
แก้ว
ท่าส้มป่อย
15
0304 ช.สุรชัย     สุนิกุล
ชื่น
เขียว
ท่าส้มป่อย
16
0305 ช.สุพัฒน์       กันทะสี
ตี๋
ด้วง
ท่าส้มป่อย
17
0306 ช.ศรีจันทร์   ต๊ะพันธ์
ขาว
บุญปั๋น
เสด็จ
18
0307 ช.ปัญญา   พรหมฟัง
อ้น
ป้อ
ห้วยยาง
19
0308 ช.วราวุธ   ยอดอินต๊ะ(เวียน)
หมื่น
นวล
เสด็จ
ครู  ร.ร.  พินิจวิทยา
20
0309 ช. อุดม       อุดทาเครือ
หนิ้ว
คำ
เสด็จ
21
0310 ช.บุญช่วย      ต๊ะพันธ์
มี
ศรีนวล
เสด็จ
22
0311 ช.ศรีมูล       ธรรมจักร์
ชุ่ม
แก้ว
เสด็จ
23
0312 ช.นรินทร์  เอกรัตน์(จำลอง)
เย็น
กาบ
เสด็จ
ทหารค่ายประตูผา
24
0313 ช. รัญจวน    เอกรัตน์
เย็น
กาบ
เสด็จ
25
0314 ช. สมทราย  หมูแก้วเครือ
วิสิทธ์
มา
ปงกา
สมชาย
26
0315 ช. พุฒิพงษ์   พรหมฟัง(โทน)
ศรีวรรณ
มูล
เสด็จ
ทหารเชียงใหม่
27
0316 ช.อรุณศักดิ์   ปัญญายืน
หล้า
ภา
เสด็จ
ปลัด อบต.เสด็จ *****
28
0318 ช. ศรีเมือง    คำปาเครือ
โต๊ะ
เขียว
ท่าส้มป่อย
29
0320 ช. ทองอยู่     คำจันทร์ต๊ะ
ม้อย
แก้ว
เสด็จ
30
0321 ช.วิมล      วงค์นันตา
คำหมั้น
ฟองคำ
เสด็จ
31
0322 ช. บุญเทียม   ปัญญายืน
เติง
จันทร์ฟอง
เสด็จ
32
0323 ช. พจน์       พรหมฟัง
น้อย
ไหล
เสด็จ
33
0324 ญ.อัมพร     กันทะวงค์
เลิศ
ตุ่ม
ท่าส้มป่อย
34
0325 ญ.สมควร      ชัยวุฒิ
สมบัติ
ศรีวรรณ
ท่าส้มป่อย
35
0326 ญ.เสาร์แก้ว    แก้วฟู
น้อย
ดี
เสด็จ
36
0393 ญ.พรสุดา  คำสืบ
หนิ้ว
เต็ม
บ้านวังเลียบ
37
0440 ญ.ศรีวรรณ   กันทะวงศ์
มูล
แดง
บ้านเส็จ