ทำเนียบศิษย์เก่า  ป.7

ปี กศ.
ลำดับที่
ชื่อ                    นามสกุล
ชื่อบิดา
ชื่อมารรดา
ที่อยู่
อาชีพ
2518
1
0284 ญ. ศรีวุ่น     ธาตุรักษ์
มูล
หล่วน
เสด็จ
2
0285 ญ.ประนอม  ก๋องอินตา
อินจันทร์
เสาร์แก้ว
151 ม.15 บ้านแลง
3
0286 ญ.จันทร์ดี     ธุระ
วัง
มูล
วังเลียบ
4
0287 ญ.นิตย์      คำเครือ
สุข
เบาะ
วังเลียบ
*****
5
0288 ญ.อะนันต์   กันทะวัง
อุดม
มอย
วังเลียบ
น้องสาว วาจิส
6
0290 ญ. จำเนียร  อุทธาเครือ
ปั๋น
คำมูล
เสด็จ
7
0292 ช. อุทัย  เปี้ยตัน(รัตนถาวรกุล)
ประสิทธิ์
บัวแก้ว
ม.10 บ้านแลง 
8
0294 ช. จันทร์ติ๊บ   กันทะวัง
โหม้
บาง
เสด็จ
9
0295 ญ.ทรายแก้ว  คำปิงยศ
เปิ้น
เป็ง
เสด็จ
10
0296 ช. ประเวช   อุตมา
แก้ว 
หมอก
เสด็จ
11
ช. สุเทพ     กันทะวงค์ 
เลิศ
ตุ่น
ท่าส้มป่อย
12
0250 ช. สวัสดิ์      สุระวัง
อ้าย
จันทร์
หมากหัววัง
13
0251 ช. สิงห์คำ    อินพิรุด
โต่ง
ดี
ม.1ทุ่งฝาย
14
0252 ช. สง่า      กาวีวงค์   
บุญปั๋น
สมจิต
ท่าส้มป่อย
15
0253 ช.ผัด     ก๋าเครือ
สุข
เลื่อน
เสด็จ
16
0254 ช.เหมียด    ชัยวงค์
ชื่น
นวล
เสด็จ
17
0255 ช. บุญเลิศ      ปาพันธ์
มุ้ย
ชุ่ม
เสด็จ
18
0256 ช. สานิตย์      สุระวัง
บาน
คำ
เสด็จ
19
0257 ช. ตั๋น        อินพิรุด
คำ
ขาว
เสด็จ
20
0259 ช. บุญมี      แสนคำ
หลง
บัวคำ
37ม.1ทุ่งฝาย
21
0260 ช.แก้วดี       พรมฟัง
หน้อย
ใหล
321ม.14ทุ่งฝาย
22
0261 ช.นิคม      ชุ่มเครือ
ปัญญา
น้อย
59ม.14ทุ่งฝาย
23
0262 ช. เที์ยง      กันทะวงค์
เต็ม
ปี่
617ม.14ทุ่งฝาย
24
0263 ช.  บุญเที่ยง  เครือวิเสน
เย็น
คุ่ย
95ม.1ทุ่งฝาย
25
0264 ช. สว่าง       ยศบุรี
ปัน
ติ๊บ
72ม.4 ทุ่งฝาย
26
0265 ช. บุญยง     ยศบุรี
จู
ปุ๊ด
หมากหัววัง
27
0266 ช.ศรีวรรณ์   กันทะวงค์
เต้า
ปอย
93ม.1 ทุ่งฝาย
28
0268 ช.สมบูรณ์     ฟูใจ
เลียบ
มูล
18ม.13บ้านแลง
29
0269 ช.บุญมี     พิชัยวัง
ขาว
ปัน
เสด็จ
30
0270 ช.ทัศน์       ธาตุรักษ์
เปียง 
ใส
เสด็จ
31
0271ช. นงค์    ท้าวเมืองใจ
เสด็จ
32
0274 ญ. อัมพร      อินพิรุด
ปี่
บัวแก้ว
เสด็จ
33
0275 ญ. ลินดา    ฟูโคตร
สุรินทร์
ใส
เสด็จ
34
0276 ญ.สมนึก    เครือสาร
ตัน 
กาบ
เสด็จ
35
0278 ญ.เปลี่ยนจันทร์   วังกาใจ
เปียง 
คำ
เสด็จ
36
0279 ญ.ศรีนวล   ปัญญาทา
แก้ว 
วรรณ
เสด็จ
37
0280 ญ.สุเข่ง     แซ่เตียว 
จูกิม
เหรียญ
บ้านร้อง
38
0281 ญ.เสาร์แก้ว   กันทะวงค์
หิ่ง
คำ
76ม.1ทุ่งฝาย
39
0282 ญ.รัตจาณีย์      สมพงษ์
ทอง
จันทร์
15ม.1ทุ่งฝาย
40
0283 ญ.  ศรีชื่น   ศรีปินตา
เส่ง
หล้า
เสด็จ