ทำเนียบศิษย์เก่า  ป.7

ปี กศ.
ลำดับที่
ชื่อ                    นามสกุล
ชื่อบิดา
ชื่อมารรดา
ที่อยู่
อาชีพ
2517
1
0240 ญ. จันทร์เที่ยง   วังกาใจ
เปียง
ห้วยยาง
2
0241 ญ.บัวผัด    เทพฝั้น
ตั๋น
คำ
หมากหัววัง
3
0242 ญ.ฟองจันทร์    เทพฝั้น
วรรณ์
ปั๋น
หมากหัววัง
4
0243 ญ.บุญมี    บุญรัตน์
มูล
ดี
ท่าส้มป่อย
5
0244 ญ.จันทร์ติ๊บ     ฟูฝั้น
แปง
ล้วน
ท่าส้มป่อย
6
0248 ช. ศรีวัน    พรมสาย
ไข่  
คุ่ย
หมากหัววัง
7
0249 ช. ศรีบุษย์    ยศบุรี
จู
ปุ๊ก
หมากหัววัง
8
0209 ช. สนิท      จอมคำ
อ้วน 
แก้ว
บ้านเหล่า
9
0211 ช.นิคม   ติ๊บปะละวงค์
มอนคำ
ใหล
ท่าส้มป่อย
10
0212 ช.เสาร์คำ   กันทะวงค์
แก้ว
ซุม
ท่าส้มป่อย
11
0213 ช. สนั่น     อินทะวงค์
อินสม
สมบัติ
ท่าส้มป่อย
12
0214 ช. อาดุล     ชัยมงคล
ผัด
บุ
ท่าส้มป่อย
13
0215 ช. จรูญ     รัตนกุล
แหว้น
แก้ว
ท่าส้มป่อย
14
0216 ช.ไชยยา  ปลื้มกระจ่าง
สง่า
น้อย
ท่าส้มป่อย
15
0217 ช.สวิง  กันทะวัง(ชัยวัฒน์)
   สุข
ชุ่ม
เสด็จ
อบต.  นิคม   เขต  16
16
0218 ช. อำพล    กันทะสี
ตี๋
ด้วง
ท่าส้มป่อย
17
0296 ช.  ประเวช    อุตมา
แก้ว
หมอก
18
0234 ช. มงคล     ปิงมอย
อ้น
สุข
19
0223 ช.บุญรัตน์  ปัญญายืน
ฤทธิ์
มอย
20
0225 ช. ครรชิต   เป็งเครือ
เป็ง
เหมย
บ้านลูเหนือ
21
0321 ช.วิมล     วงค์นันตา
คำหมั้น
ฟองคำ
22
0245 ญ. นงเยาว์    แซ่เตีย
สุทน
เหรียญ
23
ไม่ใช้คู่ฉบับอยู่ครบ
24
0221 ช.ชรินทร์     ราตรีเสน่ห์
มณี
ตุ้ม
ทรายมูล
25
0222 ช.สมเจตน์    ฟูใจ
วรรณ์
สม
เสด็จ
รพ.ลำปาง
26
0223 ช.บุญรัตน์  ปัญญายืน
ฤทธิ์
มอย
เสด็จ
27
0224 ช. ประเสริฐ   ปัญญายืน
เติง
เสด็จ
28
0228 ช. คำแสน    เสาวลักษณ์
หมื่น
คำ
เสด็จ
29
0230 ช.นิพนธ์   ยอดอินต๊ะ(หรั่ง)
เมือง
เตียม
วังเลียบ
อุตสาหกรรมจังหวัด
30
0232 ช.บุญสม     ศรีใจอุด
วัน
ดี
หมากหัววัง
31
0233 ช. อี๊ด      กันทาฟัง
อ้น
หมากหัววัง
32
0235 ญ.นิตยาภรณ์   จันทร์แดง
ทองคำ
บุ
เสด็จ
33
0236 ญ. พรสวรรค์    แก้วในเครือ
เทียม
คำมูล
ท่าส้มป่อย
34
0237 ญ. คำน้อย  กันทะวงค์
ผัด
เครือ
ท่าส้มป่อย
35
0238 ญ. จันทร์สม     แว่นแก้ว
บุญมา
หรั่ง
ท่าส้มป่อย
36
0239 ญ. สุรีรัตน์     สุ่มแก้ว
สต.เสาร์คำ
คำสุข
ท่าส้มป่อย