ทำเนียบศิษย์เก่า  ป.7

ปี กศ.
ลำดับที่
ชื่อ                    นามสกุล
ชื่อบิดา
ชื่อมารรดา
ที่อยู่
อาชีพ
2516
1
0188 ญ. มาลัย กันทะวงค์
หมื่น
น้อย
ห้วยยาง
2
0191 ญ. อัมพร  ทิพย์บุญมา
คำปัน
ศรีวรรณ
ห้วยยาง
3
0192 ช. สมพล   อินทาบุตร
ปั้ด
ไฝแก้ว
ฝายน้อย
*****
4
0193 ญ. กองคำ  พรหมฟัง 
ศรีวรรณ
คำมูล
เสด็จ 
(อ.สุรีย์พร     คำเมืองใจ)
5
0195 ญ.ระนัด กันทาเครือ
จันทร์ตา
เอ้ย
เสด็จ 
6
0182 ญ. อัมพร  ปัญญายืน 
หล้า
ภา
เสด็จ 
7
0186 ช. สุวิทย์    ลือชัย
ชื่น
ป้อง
ท่าส้มป่อย
*****
8
0200 ช. เสาร์แก้ว    คำขอด
แก้วมูล
ด้วง
เสด็จ 
กฟผ.แม่เมาะ
******
9
0201 ช.   สมศักดิ์   หมูแก้วเครือ
วิสิทธิ์
มา
ปงกา
กทม.
10
0202 ช. สมบูรณ์     แซ่ห่าน
กวง
คำ 
เสด็จ 
อยู่สุพรรณ
11
0293 ช. พล      พรมปิงเครือ 
ศรีวรรณ
เตียม
หมากหัววัง
12
0203 ช. จรัญ     เอกรัตน์ 
เย็น
กาบ
ปงกา
13
0204 ช. อุดมศักดิ์   สุวรรณาจารย์ 
วิสิทธิ์
จำปี
ท่าส้มป่อย
14
0205 ช. สมบัติ   พรหมฟัง
อ้น
ป้อ
ห้วยยาง
*****
15
0207 ช.สมศักดิ์   ธาตุรักษ์
เปียง
ใส
เสด็จ 
(อดิศักดิ์)
16
0129 ช.อ๊อด    แดขุนทศ
ทอน
ฟอง
เสด็จ 
พี่อ๋อย
17
0132 ช. บุญส่ง   สายผัด
อู๊ด
ศรีนวล
ท่าส้มป่อย
18
0135 ช. บุญทอง  นวลสาย
แก้ว
ดี
เสด็จ 
19
0158 ช. ศิริ      ธาตุรักษ์
มูล
หล่วน
เสด็จ 
20
0169 ญ วันดี    เป็งเครือ
เป็ง
เหมย
เสด็จ 
21
0170 ช.  สัมฤทธิ์   พรหมฟัง
น้อย
ไหล
บ้านห้วยยาง
22
0171 ญ. วิลัย       ธาตุรักษ์
หมู
ม้อน
บ้านห้วยยาง
23
0118 ช.  ไพฑูรย์     เอกรัตน์
เย็น
กาบ
ปงกา
24
0183 ช  จรัญ     เครือสาร
มูล
คำแปง
บ้านร้อง
25
0184 ช.  อนันต์    บังเมฆ
เพิ่ม
คำมูล
บ้านท่าส้มป่อย
26
0246 ญ. เกี๋ยงคำ   กันทะตั๋น
น้อย
บุญปั๋น
บ้านเสด็จ
27
0172 ช. บุญมี    ไชยวงค์
น้อง
เป็ง
ห้วยยาง
28
0173 ช.สุภาพ     กันทะวงค์
ประกอบ
จีน
ท่าส้มป่อย
29
0174 ญ.จันทร์ศรี   มูลหล่อ
ปิง
ใจคำ
ท่าส้มป่อย
30
0175 ญ.มาลัย     คำขอด
เหมย
เหมย
ท่าส้มป่อย
31
0176 ญ.มณฑา    ขาบกวย
ต่วน
เกี๋ยง
ท่าส้มป่อย
32
0177ญ.ดวงจันทร์   กันทะวงค์
แดง
แก้ว
ท่าส้มป่อย
33
0178 ญ. มะณีย์    ณ  ลำปาง
แก้วมูล
พันธ์
หมากหัววัง
34
0180 ช.  นิวัตร์       ธาตุรักษ์
มูล
หล่วน
วังเลียบ
สาธารณสุขจังหวัดลำปาง
35
0182 ญ.อำพร    ปัญญาวงค์
แก้วมูา
เตียม
ศรีปรีดา
37
0186 ช. สุวิทย์      ลือชัย
ชื่น
ป้อง
ท่าส้มป่อย
38
0187 ญ.บุญเตียม    พรหมฟัง
วงศ์
แก้ว
ห้วยยาง
39
0197 ช. สมบูรณ์ หมูแก้วเครือ
โต
เกี้ยว
ปงกา