ทำเนียบศิษย์เก่า  ป.7

ปี กศ.
ลำดับที่
ชื่อ                    นามสกุล
ชื่อบิดา
ชื่อมารรดา
ที่อยู่
อาชีพ
2515
1
0124 ช.สุพจน์     ชัยแก้ว
ศรีลัย
แปง
บ้านแม่ทะ
2
0125 ญ. สมจิตร   สุราฤทธิ์
บรรจง
สุข
ปงกา
ศูนย์มะเร็ง
3
0130 ช.สมบูรณ์   สมพงษ์  
ทอง
อินจันทร์
ท่าส้มป่อย
4
0131 ช.สมาน     กาวิวงศ์
ปัน
สมจิตร
ท่าส้มป่อย
5
0133 ญ. บุญเตี่ยม  พรมมิตร
ทูล
อุ้ม
ห้วยยาง
*****
6
0134 ช สุเกตุ    วงศ์งาม
แสง
ตุ่นแก้ว
ท่าส้มป่อย
อาจารย์ใหญ่  เพื่อน อ.สุพจน์
7
0136 ช. เสาร์แก้ว  พรมฟัง
ด้วง
เต้า
ทรายทอง
ปลัดอำเภอเถิน
8
0138 ญ.นงเยาว์    ธาตุรักษ์
หนุน
น้อย
ห้วยยาง
รพ.ลำปาง
*****
9
0139 ช.  สมทราย   อินทวงศ์
แสน
ศรีลา
ท่าส้มป่อย
ตำรวจ
*****
10
0140 ช. พล    ธรรมสิทธิ์
มูล
มอน
ทรายทอง
ขนส่งตรวจสภาพรถ
*****
11
0141 ช.นิคม    ธรรมสิทธิ์
มูล
มอน
ทรายทอง
ตำรวจ สภ.ต.เสด็จ
12
0146 ญ.พัด  ปาละวงศ์
ทราย
บุญมี
ทรายทอง
13
0142 ช.สุรเชษฐ์  คำอ้ายปวน
ซุม
จันทร์ฟอง
ลาออกป.5   16 มี.ค. 14(ศรีมูล)
*****
14
0149 ญ.ยุพิน กันทะวัง(สูตะบุตร)
อุดม
มอย
วังเลียบ
พี่ของวาจิช (เจ้าของร้านเฟื้องฟ้า)
*****
15
0152 ญ.  อุไร    ตาไห้
บุญเทียม
บัวจีน
หมากหัววัง
อ.ร.ร.บุณนาค
16
0153 ญ นงค์    เววา
สตท.มูล
คำแปง
ท่าส้มป่อย
*****
17
0154 ช. สมนึก  กันทาเครือ
จันทร์ตา
เขียว
เสด็จ
สาธารณสุขจังหวัด
*****
18
0155 ช. สุเทพ   ตาไห้
บุญเทียม
บัวจีน
หมากหัววัง
อบต.บุญนาค
19
0164 ญ. ทองดี    พุทธวงค์
หมื่น
จันทร์
เสด็จ
รพ.ลำปาง
20
0165 ญ.  วันดี     เทพปันติ
หน้อย
ใบ
หมากหัววัง
21
0166 ช. นวล    นวลสาย
ดำ
บัว
ท่าส้มป่อย
22
0167 ญ. บัวผัด  เตชะปลูก
ปันแก้ว
เสด็จ
23
0150 ญ. สมพร  ปัญญาเจริญ
ขาว
ค้อม
วังเลียบ
(คำมวล)
24
0149 ญ. ยุพิน  กันทะวัง
อุดม
มอย
25
ญ.   บุญศรี     หมูแก้วเครือ
บาน
มา
ปงกา
ลาออกป.615 มี.ค. 15
26
0115 ช.  ทองดี     พรหมฟัง
ศรีวรรณ
คำมูล
เสด็จ
อ.สุเฑียรลาออกป.621มี.ค.15
27
0128 ช. วิรัติ           คำขอด
เหมย
เหมย
ท่าส้มป่อย
ลาออกป.615 มี.ค. 14
28
0167 ญ.บัวผัด    ต๊ะพันธ์
ลาออกป.5   16 มี.ค. 14
29
0113  ญ.บุญปั๋น      ยะนิล
จวน
ฟองแก้ว
บ้านลู
ลาออกป.5   16 มี.ค. 14
30
0143 ช. มานิตย์  อินเสาร์
บาล
น้อย
ลาออกป.5   16 มี.ค. 14
31
0156 ช ศรีวรรณ    กาเมืองลือ
หนู
ปั๋น
ลาออกป.5   16 มี.ค. 14
32
0144 ช. จิตต์     สร้อยอ้าย
สม
เปิ่น
ลาออกป.5   16 มี.ค. 14
33
0148 ช. จำนงค์  บุญจง
สตท.เนย
นวล
ทรายทอง
34
0114 ช.พจน์    ปัญญายืน
หล้า
ภา
เสด็จ
อ.ร.ร.พระบาท
35
0116 ญ.  สุมพรรณ์ สิงห์แก้ววงค์
คำมา
ตา
เสด็จ
 กทม.  สำนักราชวัง
36
0117 ญ.ศิริพร    ต๊ะพันธ์
ซุม
เรือนคำ
เสด็จ
37
0118 ช. วิลเลียม    เอกรัตน์
เย็น
กาบ
ปงกา
เชียงใหม่
38
0119 ช. ขจร     ใจจักรคำ
คำแปง
แก้ว
บ้านทรายทอง
กฟผ. แม่เมาะ
39
0120 ญ. พาณี   คำตุ้ยเครือ
จั นทร์
หม้อน
ลูเหนือ
40
0121 ญ. สุริยา    คำตุ้ยเครือ
จันทร์
หม้อน
ลูเหนือ
41
0122 ญ. จันทร์ฟอง  ก๋าเครือ
น้อย
หน้อย
เสด็จ
42
0123 ญ. สมบูรณ์    ฟูโคตร
สุรินทร์
ใส
เสด็จ
กทม.