ทำเนียบศิษย์เก่า  ป.7

ปี กศ.
ลำดับที่
ชื่อ                    นามสกุล
ชื่อบิดา
ชื่อมารรดา
ที่อยู่
อาชีพ
2514
1
0109 ญ.นงนุช    ธาตุรักษ์
สม
ตา
เสด็จ
2
0108ญ. กิมเฮ็ง     แซ่ห่าน
กวาง
คำ
เสด็จ
3
0086 ช เอกชัย       เทพฝั้น
ตน
คำ
หมากหัววัง
4
0087 ช. จรัล      ขาบกวย
ต้อน
เกี๋ยงคำ
ท่าส้มป่อย
*****
5
0088 ช.สมถวิล    ฟูโคตร
สุรินทร์
โส
ลูเหนือ
ปลัดอบต.บ้านไผ่แจ้ห่ม
6
0090 ช.  บุญหลัน   ราชทำพันธ์
ลัย
หน้อย
ทรายทอง
ตำรวจจ.น่าน
*****
7
0091 ช. ศรีมูล      ปัญญายืน
เปียง
ป้อม
วังเลียบ
อบต.บุญนาค
8
0092 ญ. แต๋ง     ธรรมสิทธิ์
สม
มา
ทรายทอง
ศิริวรรณ
9
0093 ญ.เดือน    สุวรรณอัตถ์
เทพ
ปัน
ท่าส้มป่อย
อยู่อัยการจังหวัด
10
0094ช. สมพล      ฟูใจ
วรรณ
สม
เสด็จ
ตึกสงฆ์ รพ.ลำปาง
11
0095 ญ. สมบุญ     ฟูอนันต์
เวณ
สม
ทรายทอง
12
0096 ญ.รัตนาพร    พรหมละ
อ้น
ชุ่ม
วังเลียบ
รพ.ลำปาง(เต่า กันทะตั๋น)
13
0097 ญ.  วิภัทร   สุภาพันธ์  
สม
เสาร์แก้ว
หมากหัววัง
14
0098ญ. มอนแก้ว  พรหมฟัง
ปัน
น้อย
เสด็จ
รพ.ลำปาง
15
0099 ญ. นงคราญ    ธาตุรักษ์
สม
มา
เสด็จ
กทม.
16
0100ญ. ทองดี   กันทะศรี
ตี๋  
ด้วง
ท่าส้มป่อย
รพ.ลำปาง
17
0102 ญ. ยุพิน    อินทะวงค์
แสน
ศรีลา
ท่าส้มป่อย
18
0104ญ.จันทร์แก้ว  พรหมฟัง
วงศ์
บัวแก้ว
ห้วบยาง
รพ.ลำปาง
19
0106 ญ. อัมพร   คำตุ้ยเตรือ
ฟอง
เรือนแก้ว
เสด็จ
20
0107 ญ. ละมาย    เป็กเตปิน
หลัน
ต๋า
เสด็จ
รพ.ลำปาง
21
ช.  บุญสม   ปิงมอย
ยืน
ผัด
บ้านลู
22
ช.    อินสม       แสนธนะ
ตั๋น
คำ
หมากหัววัง
23
0081 ช.ศรีจันทร์    คำมูลตา
พุธ
คำแปง
ทรายทอง
กฟผ. แม่เมาะ
24
ญ.  ดวงจันทร์   วังก๋าใจ
เปียง
คำ
25
ญ.  เต่า          กันทะตั๋น
อ้น
ชุ่ม
วังเลียบ
ซ้ำ
26
ช.   ประยุทธ   ธรรมสิทธิ์
เนตร
ภา
27
0083 ช. นิยม     มัชฌิมะ
สนอง
เขียน
ทรายทอง
28
0082 ช.บุญมี     อินทะวงค์
อินสม  
สมบัตร
ท่าส้มป่อย
29
0084 ช. สมคิด   ธรรมจักร์
รอด
หมุก
ทรายทอง
30
0085 ช. ศรีอู๊ด    อินทพันธ์
ฟอง
เขียว
หมากหัววัง
31
0078 ญ.ยุพิน     ส่งศรี
บุญ
วัง
วังเลียบ
32
0056 ช.  อนันต์    แสนจิตร
เมา
ปัน
บ้านลู
อ. ร.ร.  พิชัยวิทยา