ทำเนียบศิษย์เก่า ป.7

ปี กศ.
ลำดับที่
ชื่อ นามสกุล
ชื่อบิดา
ชื่อมารรดา
ที่อยู่
อาชีพ
2513
1
0067 ช. พยัคฆ์ ต๊ะพันธ์
ซุม
เรือนคำ
เสด็จ
2
0058 ช. บุญเป็ง กันทะวงค์
มูล
พลอย
***** 3
0006 ช.ทองคำ หลีแก้วเครือ
ฟอง
สร้อย
บ้านเสด็จ
พระครูใบฎีกาวัดเสด็จ
4
0007ช. บุญธรรม นวลสาย
แก้ว
ดี
บ้านเสด็จ
5
0016 ญ. ทองทรัพย์ กันทะวงค์
มูล
พลอย
บ้านวังเลียบ
อ. ร.ร.วัดเสด็จ
6
0024 ช. สมหมาย แก้วฟู
เขียว
เหมย
ห้วยยาง
7
0028 ช.บาน คำจันทร์ต๊ะ
จันทร์
จันทร์
ห้วยยาง
อยู่ อ. เถิน
8
0044 ช วิชัย ลือชัย
ชื่น
เขียว
ท่าส้มป่อย
นิคม
9
0047 ช. คำอ้าย ปัญญายืน
เปียง
ป้อม
วังเลียบ
10
0048 ช. สวิง ต๊ะพันธ์
ปื๋
แดง
เสด็จ
(โด่ง) กทม.
11
ช0050 . คำปัน อุทธาเครือ
ผัด
เที่ยง
เสด็จ
12
0054 ช. เต็ง ศักดิ์ลอ
เขียว
ไหล่
เสด็จ
13
0055 ช.บุญส่ง ปัญญายืน
เหมาะ
ต่อม
ปงกา
14
0057 ช. สมศักดิ์ ธรรมสิทธิ์
มูล
มอน
ทรายทอง
15
0062 ช. ชื่น อินพิรุด
อินตา
เหมย
ห้วยยาง
ผช. ผู้ใหญ่บ้าน
16
0063 ช. ศรีรัตน์ ธาตุรักษ์
มูล
หล่วน
วังเลียบ
*****
17
0069 ช. ชาญ ปัญญายืน
คำหล้า
ภา
เสด็จ
กฟผ. แม่เมาะ
18
0072 ช.นิด สุวรรณอัตถ์
เทพ
บุญปั๋น
ท่าส้มป่อย
บริษัทโตโยต้า กทม.
19
0073 ช.สุรินทร์ ลือชัย
ชื่น
ป้อง
ท่าส้มป่อย
*****
20
0074 ช. ศรีรัตน์ ธุระ
วัง
มูล
วังเลียบ
อ. ร.ร.วัดเสด็จ ****
21
0075 ช.นิพนธ์ ธาตุรักษ์
ปัน
คำ
เสด็จ
22
0077 ญ. สมพร ธรรมสิทธิ์
เหม่ง
น้อย
ทรายทอง
อ. ร.ร.บ้านทรายชุมชน
23
0079 ญ. บุญปั๋น สมสืบ
คำตั๋น
ผัด
วังเลียบ
24
0080 ญ. พรรณี ฟูฝั้น
ล้อม
แปง
ทรายทอง
1377
ช. ต่อศักดิ์ ธรรมวงค์
แก้ว
สุคนธ์
ปงกา
ออก ป.5
1378
ช. วุฒิกร ธรรมวงค์
แก้ว
สุคนธ์
ปงกา
ออก ป.4