ทำเนียบศิษย์เก่า ป.7

ปี กศ.
ลำดับที่
ชื่อ นามสกุล
ชื่อบิดา
ชื่อมารรดา
ที่อยู่
อาชีพ
2512
1
0001 ช. ประยูร สังฆกรณ์
สวัสดิ์
ตา
บ้านปงกา
ธนาคาร
2
0002 ช. ทวี กันทะศรี
ตี๋
ด้วง
บ้านท่าส้มป่อย
รับจ้าง
3
0003 ช. นิคม ครองราช
สม
เต้า
บ้านท่าส้มป่อย
กรมทรัพย์ฯ
4
0004 ช. แสงดี ถาริยะ
ใจ
คำ
บ้านห้วยยาง
5
0008 ช. ศรีพุฒ แดขุนทศ
ทอน
จันทร์ฟอง
บ้านปงกา
6
0010 ช. เจริญ ฟองทา
ส.ต.ต. สม
ปัน
บ้านเสด็จ
ตำรวจ
7
0011 ช. อำนวย ธรรมสิทธิ์
หมื่น
เนียม
บ้านทรายทอง
8
0013 ญ. สุนิภา รัตนกุล
แหว้น
แก้ว
บ้านท่าส้มป่อย
พยาบาล
9
0014 ญ. อรุณ สุนิกุล
ชื่น
บัวเขียว
บ้านท่าส้มป่อย
ค้าขาย ชม.
10
0015 ญ. คำชื่น ธาตุรักษ์
มูล
หล่วน
บ้านวังเลียบ
ค้าขาย
11
0017 ญ.พิมพร ธาตุรักษ์
ปัน
คำ
บ้านเสด็จ
โรงพยาบาล
12
0018 ญ. สมจิต สิงห์แก้ววงค์
คำมา
ตา
บ้านเสด็จ
กทม.
13
0021 ญ. ทองฟัก กันทะวงค์
ปั๋น
คำ
บ้านท่าส้มป่อย
กทม.
14
0022 ช. ฉลอง โสรส
ริ้ว
ฟอง
บ้านเสด็จ
ค้าขาย
*****
15
0023 ช. ถวิล คำตุ้ยเครือ
จันทร์
หม้อน
บ้านลูเหนือ
อ. ร.ร.บ้านหมาก
16
0025 ช. สมเพชร สุภาพันธ์
สม
เสาร์แก้ว
บ้านหมากหัววัง
ชลประทาน
17
0031 ช. ประดิษฐ์ แซ่เอี้ยม
โน๊ะศรี
หล้า
บ้านท่าส้มป่อย
อยู่อิสาน
18
0034 ญ. สมศรี ครองราช
สม
เต้า
บ้านท่าส้มป่อย
อยู่เยอรมัน
19
0035 ญ.เพ็ญ กันทะวงค์
ผัด
เครือ
บ้านท่าส้มป่อย
ราชมงคล ชม.
20
0036 ญ. ศรีนวล พรหมฟัง
วงค์
แก้ว
บ้านห้วยยาง
เกษตรตำบล
21
0037 ญ. ศรีวรรณ ธรรมสิทธิ์
สมบูรณ์
จันทร์ศรี
บ้านทรายทอง
อบต. เสด็จ
22
0041 ญ. สาคร สุนิกุล
ชื่น
บัวเขียว
บ้านท่าส้มป่อย
ชม.
23
0045 ช. สามารถ ณ ลำปาง
เต้า
คำป้อ
บ้านท่าส้มป่อย
อ. ร.ร.บ้านหมาก
24
0046 ช. ศรีมา พรหมฟัง
อ้น
ป้อ
บ้านห้วยยาง
ภารโรงร.ร.บ้านเสด็จฯ
25
0061 ช. คำมูล ฟองทา
ปิง
แก้ว
บ้านทรายทอง
26
0019 ญ.ทองคำ เป็งโต
ฤทธิ์
จันทร์ดี
บ้านทรายทอง
27
0043 ช.ศรีมูล พรหมฟัง
อ้น
ป้อ
บ้านเสด็จ
28
0032 ช. สมฤทธิ์ แซ่เตียว
ฮะ
ฟ้า
บ้านเสด็จ
29
0027 ช.เสาร์แก้ว ชมพู
มา
บัวเขียว
บ้านทรายทอง