ทำเนียบศิษย์เก่า

พ.ศ.ที่จบ
ชั้นที่จบ
เลขประจำตัว ชื่อ นามสกุล
ชื่อบิดา
ชื่อมารดา
ที่อยู่เดิม
อาชีพและที่อยู่ปัจจุบัน
2511
(ป.4) 1
ช. ศรีรัตน์ พรหมฟัง
เหลา
แก้ว
บ้านร้อง
2
ช. ศรีวงค์ จันทร์สืบ
สุ่ม
ตุ่น
บ้านเสด็จ
3
ญ. เนตร คำเครือ
สุ่ข
ศรีคำ
บ้านร้อง
4
ช. ศรีเลย ตาแก้ว
เมือง
บุ
บ้านลู
5
ญ. คำสุข ป๊อกเครือ
แหน้
ฟองแก้ว
บ้านร้อง
6
ญ. เครือ สุธรรม
ตื้น
ตุ่น
บ้านร้อง
(ป.3)
7
ญ. หยุ่น อินตา
คำ
ปั๋น
บ้านเหล่า
8
ญ แว่น กันทะวัง
ผัด
หวัน
บ้านเหล่า
9
ญ. พิญ ต๊ะพันธ์
น้อย
น้อย
บ้านร้อง
10
ญ. ศรีแก้ว น้ำทองดี
บูรณ์
บ้านปงกา
11
1193 ช. สมพล ฟูใจ
วรรณ์
สม
บ้านร้อง
12
1186 ช.ยุทธ หลีแก้วเครือ
เสาร์
จ๋อย
บ้านปงกา
13
1196 ช. อุดม ขันเงิน
จันทร์
ดี
บ้านร้อง
14
1209 ญ. นงนุช ธาตุรักษ์
สม
ตุ่า
บ้านเสด็จ
15
ญ. อนุกูล เป็งเครือ
เป็ง
เหมย
บ้านลู
16
1219 ญ. อัมพร คำตุ้ยเครือ
ฟอง
เรือนแก้ว
บ้านเสด็จ
17
1266 ญ. สมจิต ภู่ภักดี
บรรจง
สุข
บ้านปงกา
ศรัญญา ภรรยา อ. ศรีรัตน์
18
1234 ช. สมถวิล ฟูโคตร
สุรินทร์
ใส
บ้านร้อง
19
1236 ญ. ละมาย เป็กเตปิน
หลาน
ต๋า
บ้านเสด็จ
20
ญ. บังอร สมบูรณ์
คำอ้าย
จันทร์
บ้านปงกา
21
ญ. อัมพร ปัญญายืน
คำหล้า
ภา
บ้านเสด็จ
22
ช. คำปัน เจอทิ
ผัด
แดง
บ้านเหล่า
23
ช. ข้อ สุระวัง
พรม
คุ่ย
บ้านเสด็จ
(ป.3)
24
ญ. ใบแก้ว พิชัยวัง
ตุ้ม
จี๋
บ้านเสด็จ
25
1289 ญ. มอญแก้ว พรหมฟัง
ปั๋น
น้อย
บ้านร้อง
26
1290 ญ. ฟองจันทร์ วังกาใจ
เปียง
คำ
บ้านลู
27
ญ. หมุก บุญทวี
หงษ์
ปั้อ
บ้านปงกา
ภรรยา อบต.ปั๋นคำ คำขอด
28
1121 ช.นิพล ปิงมอย
ยืน
บ้านลู
29
1187 ช. ศรีวงศ์ อินพิรุด
บุญมา
บ้านเสด็จ
30
1215 ช.กฤษณะ เก่งการจับ
คงกระพันธ์
บ้านเสด็จ
31
1243 ช.นัด ก๋าเครือ
สุข
บ้านเสด็จ
32
1341 ช. อำนวย พรหมละ
เย็น
ฟอง
ปงก๋า
33
1268 ช.คำปัน เจอทิ
ผัด
บ้านเหล่า
34
1358 ช. สวิง พิชัยวัง
ขาว
บ้านเสด็จ
35
1144 ช. ศรีวงศ์ จันทร์สืบ
ซุม
บ้านเสด็จ
36
1166 ญ. ยุพิน ต๊ะพันธ์
น้อย
บ้านเสด็จ
37
1284 ญ. ใบแก้ว พิชัยวัง
ตุ้ม
บ้านเสด็จ
38
1271 ญ. กิมเฮง แซ่ห่าน
กวง
บ้านเสด็จ
37
1226 ญ.ฟองแก้ว ต๊ะพันธ์
น้อย
บ้านเสด็จ