ทำเนียบศิษย์เก่า

พ.ศ.ที่จบ
ชั้นที่จบ
เลขประจำตัว ชื่อ นามสกุล
ชื่อบิดา
ชื่อมารดา
ที่อยู่เดิม
อาชีพและที่อยู่ปัจจุบัน
2510
(ป.4) 1
1292 ช. ด้วง อินต๊ะสาร
สุ่ม
พลอย
บ้านปงกา
2
ญ. ศรีจันทร์ คำเครือ
แก้วมูล
พุฒ
บ้านเสด็จ
3
ช. สมบูรณ์ หมูเครือ
ป็อก
จันทร์คำ
บ้านร้อง
4
ช. บุญมี หมูแก้วเครือ
โม้ะ
แก้ว
บ้านเสด็จ
5
ช. หลาน กันทะวัง
ขาว
ฟองแก้ว
บ้านปงกา
6
ช. เสาร์แก้ว คำจันทร์ต๊ะ
ข้อ
เปี่ยง
บ้านปงกา
7
1108 ช. ชื่น สุภาสืบ
คำมา
มอย
บ้านปงกา
8
ช. ประสิทธิ์ ต๊ะพันธ์
สน
อ่อนแก้ว
บ้านเสด็จ
9
ช. หวัน ใจมาบุตร
น้อย
น้อย
บ้านลู
10
ช. คำปัญ ปัญญายืน
ด้วง
มอย
บ้านลู
11
ช. เต่า คำตุ้ยเครือ
ตา
ไหล
บ้านเสด็จ
12
ช. สิงห์คำ หล้าเครือ
อินทร์
แก้ว
บ้านร้อง
13
ช. บุญมี พรหมละ
ยศ
คำ
บ้านปงกา
14
ช. จู ตื้อเครือ
ขี้หมา
ใส
บ้านร้อง
15
ช. ศรีวรรณ ก๋าคำเครือ
คำ
อ่อนแก้ว
บ้านร้อง
16
ช. เนตร เมืองมาเครือ
ตั๋น
ปัด
บ้านร้อง
17
1137 ช. มอน ปัญญาปุก
จันทร์
มอย
บ้านปงกา
18
1138 ช. ขาว กันทะวงค์
ยุ
ปวน
บ้านเหล่า
19
1139 ช. ลือ น้อยเครือ
มอย
มอย
บ้านเหล่า
20
ญ. ซอน สุวรรณ
เทียม
หน่อม
บ้านร้อง
(ป.3)
21
ญ. ตุ่น กันทะวงค์
แก้วมา
เพย
บ้านปงกา
22
1170 ญ. จันทร์ ต๊ะพันธ์
มี
นวล
บ้านร้อง
23
1174 ญ. หยุ่น ธรรมจักร
ชุ่ม
แก้ว
บ้านร้อง
24
ญ. ก๋าย กันทะวงค์
ยุ
ปวน
บ้านเหล่า
25
ช. สิงห์คำ กันทะวงค์
หมื่น
จันทร์
บ้านร้อง
26
ญ. อนงค์ ต๊ะพันธ์
ยืน
แก้ว
บ้านร้อง
27
ช. ศรีวรรณ น้อยเครือ
อ้าย
เปี็ง
บ้านร้อง
28
1193 ช. จันทร์ตา พิชัยวัง
ตุ้ม
จี๋
บ้านร้อง
29
1194 ช. ชาญ ปัญญายืน
คำหล้า
ตา
บ้านเสด็จ
30
1209 ญ. นุช ปัญญาทา
แก้วมา
ปวง
บ้านร้อง
31
1213 ช. วิลาศ เครือสาร
มูล
แปง
บ้านร้อง
32
1214 ช. สวิง น้อยเครือ
เป็ง
ขาว
บ้านเหล่า
33
1216 ช. พยัคฆ์ ต๊ะพันธ์
ซุม
เรือนคำ
บ้านเสด็จ
ลูกครูใหญ่ซุม
34
1218 ญ. ศรีวุ่น ก๋าเครือ
ส่ง
ไร
บ้านร้อง
35
1220 ญ. แพร อินพิรุด
หวัด
ไหม
บ้านร้อง
36
ญ. ปั๋นคำ ลวัะตื้น
ติ๊บ
หมี
บ้านร้อง
37
ญ. บุญศรี อุทธาเครือ
ยืน
ศรี
บ้านปงกา
อยู่บ.ดอนมูล ต.พิชัย
38
ญ. คำป้อ เตชะ
เป็ง
จันทร์
บ้านปงกา
39
ญ. จันทร์ อุทธาเครือ
หนิ้ว
คำ
บ้านปงกา
(เอี้ยง)
40
ญ. เกษร สมบูรณ์
คำอ้าย
จันทร์
บ้านปงกา
41
1237 ญ. บุตร หมูแก้วเครือ
เปี่ยง
พุฒ
บ้านเสด็จ
42
ญ. คำมูล ปัญญาทา
ปี๋
ดี
บ้านเสด็จ
43
1246 ช. สุคนธ์ ต๊ะเครือ
มูล
ปัน
บ้านลู
44
ญ. ผิน คำปินใจ
ตั๋น
เกี๋ยง
บ้านลู
45
ช. หนุด อินพิรุด
แหวน
หน่อ
บ้านเสด็จ
46
ญ. เขียว กันทะวัง
สุข
ชุ่ม
บ้านปงกา
47
ช. เริญ หมูแก้วเครือ
โต
เกี้ยว
บ้านปงกา
48
ญ. แยง สิงห์แก้ววงค์
หลาน
ลา
บ้านปงกา
49
ช. สมศักดิ์ สมจิต
ตั๋น
เรือนคำ
บ้านปงกา
50
ญ. คิด วงค์ด้วง
เรือง
น้อย
บ้านเสด็จ
51
1165 ญ. เพ็ญ ยอดอินต๊ะ
วงค์
ย่น
บ้านร้อง
52
1390 ช. สุธีร์ จันเต็ม
แต่ง
บ้านเสด็จ
53
1233 ช.เนตร เมืองมาเครือ
ตั๋น
บ้านเสด็จ
54
1182 ช. สิงห์คำ พุทธวงศ์
หมื่น
บ้านร้อง
55
1087 ญ. คำมวล ตาพันธ์
แจ๊บ
เหมย
บ้านลู
56
1150 ญ.เวียน ปาพันธ์
แก้ว
บ้านเสด็จ