ทำเนียบศิษย์เก่า

พ.ศ.ที่จบ
ชั้นที่จบ
เลขประจำตัว ชื่อ นามสกุล
ชื่อบิดา
ชื่อมารดา
ที่อยู่เดิม
อาชีพและที่อยู่ปัจจุบัน
2509
(ป.4) 1
1040 ช. จันทร์ ปัญญายืน
ผิ่ว
หลี้
บ้านลู
2
1049 ญ. เสาร์แก้ว หมูแก้วเครือ
อิ่น
มูล
บ้านลู
3
1077 ญ.จันทร์หอม สุภาแก้ว
เด็ด
เหมย
บ้านปงกา
4
1078 ญ. มล จันทร์สืบ
หวัน
คำ
บ้านเสด็จ
5
1079 ญ. ติ๊บ บุญเรือง
ขาว
บาง
บ้านเสด็จ
6
1080 ญ. ศรีคำ คำตุ้ยเครือ
ตา
ไหล
บ้านเสด็จ
7
1081 ญ. ชุ่ม กันทะวัง
ผัด
หวัน
บ้านเหล่า
8
1087 ญ. คำมวล ตาพันธ์
แจ๊บ
เหมย
บ้านเสด็จ
9
1088 ญ. คำมี อินตา
แก้วมา
ฟองแก้ว
บ้านเหล่า
10
1091 ญ. ทองอินทร์ กันทะวัง
นวล
ตอง
บ้านปงกา
11
1092 ญ. นิ่ง คำขอด
แก้วมูล
ด้วง
บ้านลู
12
1093 ญ. เสาร์แก้ว น้อยเครือ
มอย
มอย
บ้านปงกา
13
ช. สวิง อินทะจันทร์
จันทร์
จันทร์ดี
บ้านร้อง
14
ช. ประเสริฐ สยงเครือ
โน
น้อย
บ้านลู
15
ช. เครือ เสนาแปง
ศรี
เอ้ย
บ้านปงกา
16
ช. อินทูล ยอดอินต๊ะ
หมื่น
นวล
บ้านปงกา
17
1107 ช. คำอ้าย ตื้อเครือ
ขี้หมา
ใส
บ้านร้อง
18
1110 ช. เล็ก นันตาเครือ
ใหม่
ฟองแก้ว
บ้านเสด็จ
19
1111 ช. เส่ง อินพิรุด
แหวน
หน่อ
บ้านเสด็จ
20
1112 ช. เย็น กันทะวัง
หยุย
ต่อมแก้ว
บ้านปงกา
21
ช. ดี พรหมละ
ยศ
คำ
บ้านปงกา
22
ช. อินจันทร์ เชียงพันธ์
ส่ง
แปง
บ้านลู
23
ช. แสน หมูแก้วเครือ
อิ่น
มูล
บ้านลู
24
1119 ช. คำอ้าย พรหมฟัง
เมืองใจ๋
สม
บ้านร้อง
25
1120 ช. พร ธาตุรักษ์
เปียง
ใส
บ้านเสด็จ
26
ช. อินจันทร์ อินตา
แก้วมา
ฟองแก้ว
บ้านเหล่า
27
1130 ช. น้อย แสงแก้ว
จี๋
คำมา
บ้านปงกา
28
ช. พิช พรหมฟัง
มูล
คำ
บ้านร้อง
29
1135 ช. สุนทร เอกรัตน์
ลี้
ดาด
บ้านร้อง
30
ญ. คำน้อย เงินเย็น
นวล
จันทร์
บ้านเหล่า
31
ญ. แก้ว น้อยเครือ
เป็ง
ขาว
บ้านเหล่า
32
ญ. เวียน ปาพันธ์
แก้ว
หมอก
บ้านร้อง
33
1163 ญ. สมจิตร สิงห์แก้ววงค์
คำมา
ตา
บ้านเสด็จ
34
ญ. ฟองแก้ว ใจมาบุตร
น้อย
น้อย
บ้านร้อง
35
ช. คำปัญ ใจกูณ
มา
ไหม
บ้านลู
36
ช. ศรีรัตน์ ขันเงิน
จันทร์
ดี
บ้านร้อง
37
ช. จันทร์ อินทะจันทร์
จันทร์
จันทร์ดี
บ้านร้อง
38
ช. อ้วน เชียงพันธ์
ส่ง
แปง
บ้านลู
39
1205 ญ. ยุพิญ ธาตุรักษ์
ปัน
คำ
บ้านเสด็จ
40
1206 ญ.ละเมียด เป็กเตปิน
หวาน
ต๋า
บ้านเสด็จ
41
1207 ญ. ผ่องศรี เอกรัตน์
เย็น
กาบ
บ้านปงกา
42
1210 ญ. ผ่องพิศ พรหมละ
เย็น
ฟอง
บ้านปงกา
43
1212 ญ. ศรีคำ วังกาใจ
สม
ปั๋น
บ้านเสด็จ
44
ช. ธรรม ลวัะตื้น
มวล
จันทร์เป็ง
บ้านร้อง
45
ญ. มอน คำปิงยศ
เปิ้น
เป็ง
บ้านร้อง
46
ญ. เสาร์แก้ว อุทธาเครือ
ถา
ตา
บ้านปงกา
ภรรยาภารโรง
47
ญ. แสงแก้ว ต๊ะพันธ์
มุด
คำ
บ้านร้อง
48
ญ. จันทร์ตา หมูเครือ
ป็อก
จันทร์คำ
บ้านร้อง
49
1235 ญ. สมพร วงค์บุตร
แก้ว
ปี๋
บ้านปงกา
50
ญ. สมบูรณ์ จอมคำ
อ้วน
แก้ว
บ้านเหล่า
เปิดร้านตัดเสื้อกางเกงอยู่ในเมือง
51
ญ. พร ปินตาเครือ
จี๋
น้ำ
บ้านลู
52
ญ. เรือนคำ ฟองทา
มูล
ฟองแก้ว
บ้านร้อง
53
1249 ญ.หมาย ปินตาเครือ
ขาว
หนิ้ว
บ้านลู
54
1030 ช. ส่ง ปัญญายืน
เหมาะ
ต่อมแก้ว
ปงก๋า
55
1046 ช. สุรินทร์ ปาพันธ์
โม้ะ
น้อย
ปงก๋า
56
1120 ช. พร ธาตุรักษ์
เปียง
บ้านเสด็จ
57
1201 ช. ศรีรัตน์ ขันเงิน
จันทร์
บ้านร้อง
58
1373 ช. บุญธรรม นวลสาย
แก้ว
บ้านเสด็จ
59
1014 ญ.ปุ๋ย หมูแก้วเครือ
ปั๋นแก้ว
ปงก๋า
60
1015 ญ.บุญศรี น้อยเครือ
อ้าย
บ้านเหล่า
59
1014 ญ.ปุ๋ย หมูแก้วเครือ
ปั๋นแก้ว
ปงก๋า
60
1015 ญ.บุญศรี น้อยเครือ
อ้าย
บ้านเหล่า