ทำเนียบศิษย์เก่า

พ.ศ.ที่จบ
ชั้นที่จบ
เลขประจำตัว ชื่อ นามสกุล
ชื่อบิดา
ชื่อมารดา
ที่อยู่เดิม
อาชีพและที่อยู่ปัจจุบัน
2508
(ป.4) 1
990ช. พร คำขอด
แก้วมูล
ด้วง
บ้านลู
2
1002 ช. หมู ปัญญายืน
เหมาะ
ต่อม
บ้านปงกา
ทำไร่สับปะรด
3
1003 ช. ฉลอง โสรส
ริ้ว
ฟอง
บ้านปงกา
ค้าขาย
4
1004 ช. สมบัติ สังฆกรณ์
สวัสดิ์
ตา
บ้านปงกา
รับจ้าง
5
1032 ช. อินปั๋น พรหมละ
หมอก
เอ้ย
บ้านเสด็จ
6
1034 ช. ทิน เตชะ
เป็ง
จันทร์
บ้านปงกา
7
1036 ช. บุญ เจอทิ
ปัญญา
ตา
บ้านเหล่า
8
1039 ช. สงวน ยอดอินต๊ะ
หมื่น
นวล
บ้านปงกา
9
1040 ช. บุญมี ธรรมจักร
จุ้ม
แก้ว
บ้านร้อง
10
1041 ช. ขาว อินพิรุด
สม
มูล
บ้านลู
11
1048 ช. สุพล ฟองทา
แสน
ไหล
บ้านปงกา
12
1052 ญ. สมจิตร กันทะวัง
โอด
บัวแก้ว
บ้านปงกา
13
1053 ญ. คำแปง ปัญญายืน
เหมาะ
ต่อม
บ้านปงกา
14
1070 ญ. ตุ่น อินตา
คำ
ปั๋น
บ้านเหล่า
15
1071 ญ. อารีย์ ปินตาเครือ
เติง
หยุย
บ้านลู
16
1159 ญ. วันเพ็ญ ลวัะตื้น
ติ๊บ
หมี
บ้านร้อง
17
1073 ญ.ทองทราย สิงห์แก้ววงค์
เทศ
เทพ
บ้านปงกา
18
1081 ญ. แว่น ยอดอินต๊ะ
จันทร์
เหมย
บ้านปงกา
19
1083 ญ..น้อย วังกาใจ
ปิก
เพย
บ้านร้อง
20
1086 ญ. ผัด เป็งเครือ
เป็ง
เหมย
บ้านลู
21
1087 ญ. หม้อน อุทธาเครือ
ถา
ตา
บ้านปงกา
22
1088 ญ. นวล ป็อกเครือ
แหน้
ฟองแก้ว
บ้านร้อง
23
1160 ญ. มะณีย์ พรมฟัง
เมือง
วรรณ์
บ้านลู
24
ช. ช่วย ใจมาบุตร
แก้วมา
สุข
บ้านลู
อยู่ทุ่งหนอง
25
ช. ศรีวรรณ ใจมาบุตร
ขาว
หนิ้ว
บ้านลู
26
1127 ช. สวิง ต๊ะพันธ์
ปี๋
แดง
บ้านร้อง
27
1143 ช. ถวิล คำตุ้ยเครือ
จันทร์
หม้อน
บ้านร้อง
28
1145 ญ. ขวัญทอง ฟูใจ
เริญ
แปง
บ้านร้อง
29
1157 ญ. ชื่น คำตุ้ยเครือ
คำมา
วรรณ์
บ้านเสด็จ
30
1158 ญ. พิญ น้อยเครือ
จันทร์
ใจ๋คำ
บ้านลู
31
1179 ช. ประยูร สังฆกรณ์
สวัสดิ์
ตา
บ้านปงกา
32
1184 ช. เจริญ ฟองทา
สม
ปั๋น
บ้านเสด็จ
เป็นตำรวจอยู่บ้านทราย
33
1191 ช. ถนอม บุญทวี
หงษ์
ป้อ
บ้านปงกา
อยู่บ้านลู
34
1197 ช. ทองคำ หลีแก้วเครือ
ฟอง
สร้อย
บ้านปงกา
35
1092 ญ.จันทร์หอม คำตุ้ยเครือ
ฟอง
เรือนแก้ว
บ้านเสด็จ