ทำเนียบศิษย์เก่า

พ.ศ.ที่จบ
ชั้นที่จบ
เลขประจำตัว ชื่อ นามสกุล
ชื่อบิดา
ชื่อมารดา
ที่อยู่เดิม
อาชีพและที่อยู่ปัจจุบัน
2507
(ป.4) 1
1014 ญ. ปุ๋ย หมูแก้วเครือ
ปั๋นแก้ว
จันทร์ติ๊บ
บ้านร้อง
2
ญ. หอม พรมฟัง
เต็ม
มูล
บ้านร้อง
3
ญ. ลัดดา ต๊ะพันธ์
ปี๋
แดง
บ้านร้อง
4
ญ. ก๊ำ ต๊ะเครือ
นวล
จันทร์แก้ว
บ้านลู
5
ญ. ลำดวน กันทะวงค์
ปั๋นแก้ว
ปั๋น
บ้านเสด็จ
6
ญ. ผ่องศรี ปัญญายืน
คำหล้า
ภา
บ้านเสด็จ
ผ่องศรี กุณา
7
ญ. นอม อินทะจันทร์
จันทร์
จั นทร์ดี
บ้านร้อง
8
ญ. เหรียญ กันทะวัง
สุข
จุ้ม
บ้านปงกา
9
1083ญ.มอนแก้วกาญจนประภากูล
แก้วมา
ขันแก้ว
บ้านลู
10
ญ. นิ่ง กันเงิน
จันทร์
คำ
บ้านร้อง
อยู่ประเทศสหรัฐ
11
ญ. บัวแก้ว กันเงิน
จันทร์
คำ
บ้านร้อง
อยู่ประเทศสหรัฐ
12
ช. บุญธรรม ปัญญาทา
ปี๋
ดี
บ้านเสด็จ
13
ช. เล็ก หมูแก้วเครือ
โต
เกี้ยว
บ้านปงกา
อาชีพรับจ้างทั่วไปอยู่ที่บ้าน
14
ช. แสน ปัญญายืน
ด้วง
มอย
บ้านลู
อาชีพทำไร่
15
ช. สม ปัญญายืน
ฤทธิ์
มอย
บ้านลู
16
ช. ส่ง ปัญญายืน
เหมาะ
ต่อม
บ้านปงกา
ขับรถรับจ้างสายราชมงคล
17
ช. ตี๋ แก้วอินถา
น้อย
คำ
บ้านปงกา
อาชีพทำนา
18
ช. อินทูล อุทธาเครือ
ยืน
จี๋
บ้านปงกา
ทำนา
19
ช. พร จอมคำ
อ้วน
แก้ว
บ้านเหล่า
ค้าขาย
20
ช. ชุ่ม ชุ่มเครือ
ปั๋ญญา
น้อย
บ้านท่าส้มป่อย
21
ช. ศรีโรจน์ อินพิรุด
บุญมา
บัวแก้ว
บ้านปงกา
22
ญ. เสาร์แก้ว กันทาเครือ
จันทร์ตา
เขียว
บ้านลู
23
ญ. นิตย์ สิงห์แก้ววงค์
คำมา
ตา
บ้านเสด็จ
24
ญ. เพย พรหมฟัง
มูล
คำ
บ้านร้อง
25
ญ. บูรณ์ แก้วฟู
แก้วมา
แก้ว
บ้านร้อง
26
1083 ญ. มะณีย์ ช่อดอกรักษ์
เต๊ะ
จันทร์ติ๊บ
บ้านร้อง
27
ญ. ปุก ต๊ะพันธ์
ยืน
แก้ว
บ้านร้อง
28
ญ. โต๊ะ ลัวะตื้น
ติ๊บ
หมี
บ้านลู
29
ญ. ศรีบัว ต๊ะพันธ์
มี
น้วล
บ้านร้อง
30
ญ. ยี แซ่ห่าน
กวง
คำ
บ้านเสด็จ
31
992 ช. จำนง บุญทวี
หงส์
ป้อ
ปงก๋า
32
993 ช. จู อินพิรุด
คำมา
บ้านร้อง
33
997 ช. เนตร กันทะวัง
โอ้ด
ปงก๋า
34
998 ช.หมูคำ อินพิรุด
แหวน
บ้านเสด็จ
35
1001 ช.บุญธรรม ธาตุรักษ์
เปียง
ใส
บ้านเสด็จ
36
1029 ช. สม ปัญญายืน
ฤทธิ์
บ้านเสด็จ
37
1035 ช. ประเสริฐ อุทธาเครือ
หนิ้ว
คำ
ปงก๋า
38
1037 ช. พร จอมคำ
อ้วน
แก้ว
บ้านเหล่า
39
1038 ช. เทียม ชุ่มเครือ
ปัญญา
บ้านเสด็จ
40
1039 ช. สงวน ยอดอินต๊ะ
หมื่น
ปงก๋า
41
1041 ช. เมือง สมจิตร
ตั๋น
ปงก๋า
42
1211 ช. ดิเรก เพ็งใย
ลอง
บ้านเสด็จ