ทำเนียบศิษย์เก่าพ.ศ.ที่จบ
ชั้นที่จบ
เลขประจำตัว ชื่อ นามสกุล
ชื่อบิดา
ชื่อมารดา
ที่อยู่เดิม
อาชีพและที่อยู่ปัจจุบัน
2506
(ป.4) 1
981 ช. จันทร์ พรมฟัง
เมือง
วรรณ์
บ้านลู
2
982 ช. บุญมี หมูแก้วเครือ
เปียง
เรือนคำ
บ้านเสด็จ
3
996 ช. เทียม คำเครือ
แก้วมูล
พุฒ
บ้านเสด็จ
4
997 ช. เนตร กันทะวัง
โอด
บัวแก้ว
บ้านปงกา
5
999 ช. สม คำจันทร์ต๊ะ
คำหนิ้ว
ลูน
บ้านปงกา
6
1000 ช. ส่ง แซ่ห่าน
กวง
คำ
บ้านเสด็จ
7
1001 ช. บุญธรรม ธาตุรักษ์
เปียง
ใส
บ้านเสด็จ
8
1009 ญ. หมู วงค์ด้วง
เรือง
น้อย
บ้านเสด็จ
9
1010 ญ. สมจิต ต๊ะพันธุ์
น้อย
น้อย
บ้านร้อง
10
1011 ญ. สุรินทร์ เกษมใส
วิสุทธิ์
ตุ่นแก้ว
บ้านเสด็จ
11
1013 ญ. สมศรี คำตุ้ยเครือ
จันทร์
หม้อน
บ้านร้อง
12
987 ช. สุข แก้วฟู
แ ก้วมา
แก้ว
บ้านเสด็จ.
13
985 ช. เฉลิม โสรส
ริ้ว
ฟอง
ปงก๋า
14
1002 ช. อนันต์ ก๋าเครือ
สุข
บ้านเสด็จ
15
971 ญ. ประคอง ธรรมสิทธิ์
หวัน
บ้านทรายทอง
16
1006 ช.เหลี่ยม เตชะ
เป็ง
บ้านเสด็จ
17
1013 ญ.สมศรี คำตุ้ยเครือ
จันทร์
หม้อน
บ้านร้อง