ทำเนียบศิษย์เก่า

พ.ศ.ที่จบ
ชั้นที่จบ
เลขประจำตัว ชื่อ นามสกุล
ชื่อบิดา
ชื่อมารดา
ที่อยู่เดิม
อาชีพและที่อยู่ปัจจุบัน
2505
(ป.4) 1
952 ญ. คำอุ้ม อินพิรุด
บุญมา
บัวแก้ว
บ้านปงกา
2
955 ญ. โต๊ะ (วิภา) ต๊ะเครือ
นวล
จันทร์แก้ว
บ้านลู
3
956ญ. จันทร์ตา ปิงมอย
ยืน
ผัด
บ้านลู
4
957ญ. เหนี่ยม อินพิรุด
เป็ง
เป็ง
บ้านร้อง
5
958ญ. คำมวล วงค์บุตร
แก้ว
ปี่
บ้านปงกา
6
959 ญ. ดี อินตา
คำ
ปั๋น
บ้านเหล่า
7
960 ญ. อำไพ จิตประสาท
อี่
หน้อย
บ้านลู
8
961 ญ. เพย พรมฟัง
มูล
คำ
บ้านร้อง
9
962 ญ. หยุ่น ครือคำน้อย
บูรณ์
ป้อ
บ้านลู
10
963 ญ. เพ็ญ พรมฟัง
ปั๋น
หน้อย
บ้านร้อง
11
964 ญ. ศรีบัว ตะพันธ์
มี
นวล
บ้านร้อง
12
965 ญ. คำแพ กันทาเครือ
จันทร์ตา
เอ็ย
บ้านลู
แต่งงานอยู่บ้านห้วยยาง
13
966 ญ. สมบูรณ์ อินพิรุด
คำมา
ใหล
บ้านร้อง
14
967 ญ. ไล จันทร์สืบ
สุ่ม
ตุ่น
บ้านเสด็จ
15
968 ญ. ทองหยู่ สังฆกรณ์
สวัส
ตา
บ้านปงกา
16
969 ญ. ห่วง ปินตาเครือ
เติง
หยุย
บ้านลู
17
970 ญ. หมู พรหมละ
หมอก
เอ้ย
บ้านเสด็จ
18
972 ญ. สมบูรณ์ แก้วฟู
เป็ง
เป็ง
บ้านปงกา
19
974 ช. ประสิทธิ์ จอมคำ
อ้วน
แก้ว
บ้านเหล่า
20
975 ช. เหรียญ อุทธาเครือ
พุฒ
มา
บ้านเหล่า
21
995 ช. น้อย สุภาสืบ
จันทร์ตา
ติ๊บ
บ้านเสด็จ
22
977 ช. น้อย กันทะวัง
นวล
ตอง
บ้านปงกา
23
978 ช. ล้วน กันทะตั๋น
อิ่นคำ
อ้น
บ้านลู
24
979 ช. อินทูล กันทาเครือ
จันทร์ตา
เขียว
บ้านเสด็จ
25
980 ช. ศรีโรจน์ ฟูแก้ว
มา
มอย
บ้านร้อง
26
1011 ช. เล็ก สมพงษ์
มี
หมั้ว
บ้านเสด็จ
27
983 ช. ดี เป็กเตปิน
คำ
ด้วง
บ้านเสด็จ
28
1029 ช. บาน จันทร์สืบ
หวัน
คำ
บ้านเสด็จ
29
987 ช. สุข แก้วฟู
แก้วมา
แก้ว
บ้านร้อง
30
988 ช. น้อย สิงห์แก้ววงค์
เทศ
เทพ
บ้านปงกา
31
994 ช. ศรีมูล หมูแก้วเครือ
อิ่นแก้ว
ตุ่น
บ้านเสด็จ
32
995 ช. เต้ง สุภาสืบ
คำมา
มอย
บ้านเสด็จ
33
998 ช. หมูคำ อินพิรุด
แหวน
หน่อ
บ้านเสด็จ