ทำเนียบศิษย์เก่า

พ.ศ.ที่จบ
ชั้นที่จบ
เลขประจำตัว ชื่อ นามสกุล
ชื่อบิดา
ชื่อมารดา
ที่อยู่เดิม
อาชีพและที่อยู่ปัจจุบัน
2504
(ป.4) 1
ญ. คำใส คำตุ้ยเครือ
ฟอง
เรือนแก้ว
บ้านเสด็จ
2
ญ. ทรายคำ ปัญญาทา
ปี๋
ดี
บ้านเสด็จ
3
ญ. ปั๋น หลีแก้วเครือ
ฟอง
สร้อย
บ้านเสด็จ
4
ญ. ก๋าย ต๊ะพันธ์
ยืน
แก้ว
บ้านร้อง
ทำนาทำไร่สับปะรด
5
ญ. ทองเพียร ฟองทา
แสน
นวล
บ้านปงกา
ขับรถรับจ้างสายราขมงคล
6
ญ. นวล แก้วฟู
แก้วมา
แก้ว
บ้านร้อง
7
ญ. ศรีคำ คำตุ้ยเครือ
ฟอง
เรือนแก้ว
บ้านเสด็จ
8
ญ. ทองดี ปาพันธ์
โม้ะ
น้อย
บ้านปงกา
9
ช. ลิ จันทร์สืบ
คำ
หนิ้ว
บ้านเสด็จ
10
ช. ทอง เตชะ
เป็ง
จันทร์
บ้านปงกา
11
ช. ประดิษฐ์ สิงห์แก้ววงค์
คำมา
ตา
บ้านเสด็จ
ค้าขายที่บ้านเสด็จ
12
ช. พิต เครือคำน้อย
บูรณ์
ป้อ
บ้านลู
13
ช. ศรีโรจน์ แก้วฟู
น้อย
ดี
บ้านเสด็จ
14
ช. จันทร์ กันทะวัง
สุข
จุ่ม
บ้านปงกา
15
ช. ประเสริฐ ตาพันธ์
แจ๊บ
เหมย
บ้านเสด็จ
16
ช. ต้อ อุทธาเครือ
สุข
เขียว
บ้านร้อง
17
ญ. แก้วรูญ พิไชยวัง
ปี๋
คำ
บ้านเสด็จ
18
ญ. สุ่ม อุทธาเครือ
ยืน
จี๋
บ้านเสด็จ
19
ญ. ศ รีหวัน เตชะ
พุฒ
สุข
บ้านปงก๋า
ทำนา
20
ญ. คำแปง หมูแก้วเครือ
โต
เกี้ยว
บ้านปงกา
21
ญ. หมาย คำตุ้ยเครือ
ตา
ไหล
บ้านเสด็จ