ทำเนียบศิษย์เก่า

พ.ศ.ที่จบ
ชั้นที่จบ
เลขประจำตัว ชื่อ นามสกุล
ชื่อบิดา
ชื่อมารดา
ที่อยู่เดิม
อาชีพและที่อยู่ปัจจุบัน
2503
ป.4 1
897 ช.ศรีมา วังกาชัย
สม
บ้านลู
ภารโรง
2
898 ช. ป๊อก ลั้วะตื้น
ลึ
บ้านวังเลียบ
3
899 ช. ศรีเมือง วังกาชัย
สม
บ้านลู
4
911 ช.ขาว อุทธาเครือ
ถา
ปงก๋า
5
912 ช. พร ลั้วะตื้น
ติ๊บ
บ้านร้อง
6
928 ช. ทอง อินพิรุด
บุญมา
บ้านเสด็จ
7
940 ช. ปิง ช่วยไว้
อินทร์
บ้านเสด็จ
8
953 ช. เสาร์แก้ว กันทะวัง
ผัด
บ้านเสด็จ
9
955 ช. ทอง ปินตาเครือ
คำมา
บ้านลู
10
956 ช. ศรีมูล ปัญญาส่อง
ตั๋น
บ้านร้อง
11
974 ช. ทอง เตชะ
เป็ง
บ้านเสด็จ
12
978 ช.ด้วง ปัญญายืน
หนู
ปงก๋า