ทำเนียบศิษย์เก่า

พ.ศ.ที่จบ
ชั้นที่จบ
เลขประจำตัว ชื่อ นามสกุล
ชื่อบิดา
ชื่อมารดา
ที่อยู่เดิม
อาชีพและที่อยู่ปัจจุบัน
2502
ป.4 1
907 ช. อรุณ สิงห์แก้ววงศ์
เทศ
บ้านเสด็จ
2
909 ช. ศรีมูล สมจิต
ตั๋น
ปงก๋า
3
910 ช. ทอง อินพิรุด
บุญมา
บ้านเสด็จ
4
912 ช. จันทร์ติ๊บ กันทะวัง
ผัด
ปงก๋า
5
914 ช. หมื่น เตชะ
พุธ
สุข
ปงก๋า
ลากทราย
6
915 ช. บุญมี วังกาชัย
อินทร์โต
บ้านเสด็จ
7
917 ช. สมศักดิ์ ช่อดอกรัก
เต๊ะ
จันทร์ติ๊บ
บ้านลู
8
918 ช. ณรงค์ ก๋าเครือ
แก้วมา
บ้านเสด็จ
9
954 ช. แก้วมูล กันเงิน
จันทร์
บ้านเสด็จ
10
1083 ช. จันทร์ทอน หมูแก้วเครือ
สม
ปงก๋า
11
1133 ช. จรัล สิงห์แก้ววงศ์
ศรีเมือง
บ้านเสด็จ
12
891 ญ. จันทร์เพ็ญ เสนาแปง
ศรี
ปงก๋า
13
897 ญ. ศรีนวล ธรรมจักร
ชุ่ม
บ้านร้อง
14
899 ญ. จันทร์เป็ง อินตา
คำ
บ้านเหล่า
15
900 ญ.ทองด้วง ปาพันธ์
บุญมา
ปงก๋า
16
901 ญ. ชุ่ม วังกาชัย
ปิก
บ้านลู
17
902 ญ. บุญช่วย สุภาสืบ
ตา
ปงก๋า
18
932 ญ. ทองบาล ปาแปง
ป้อม
บ้านเสด็จ
19
1132 ญ.วันเพ็ญ ชุ่มเครือ
ปัญญา
บ้านเสด็จ
20
1134 ญ. จันทร์ดา กันทะตั๋น
ชุม
บ้านเสด็จ
21
1135 ญ. คำปัน คำปาเครือ
เหมย
บ้านเสด็จ
22
1136 ญ. ฟองจันทร์ บุญสมปาน
สม
บ้านเสด็จ
23
1137 ญ. จันทร์แดง คำสืบ
เขียว
บ้านเสด็จ