ทำเนียบศิษย์เก่า

พ.ศ.ที่จบ
ชั้นที่จบ
เลขประจำตัว ชื่อ นามสกุล
ชื่อบิดา
ชื่อมารดา
ที่อยู่เดิม
อาชีพและที่อยู่ปัจจุบัน
2500
ป.4
เลขที่ 1-11ไม่มีหลักฐาน
12
877 ช. เดช ปัญญาทา
ตุ่น
บ้านเหล่า
13
879 ช. สวิง กันทวงค์
กู้
บ้านเสด็จ
14
882 ช. กองแก้ว คำปาเครือ
เหมย
บ้านเสด็จ
15
883 ช. เป็ง คำจันทร์ต๊ะ
ปิง
บ้านเสด็จ