ทำเนียบศิษย์เก่า
พ.ศ.ที่จบ
ชั้นที่จบ
เลขประจำตัว ชื่อ นามสกุล
ชื่อบิดา
ชื่อมารดา
ที่อยู่เดิม
อาชีพและที่อยู่ปัจจุบัน
2497
ป.4 1
680ช. น้อย องค์อาจ
ผัด
บ้านเสด็จ
2
788 ช. ศรีไร สักดิ์ลอ
เขียว
บ้านเสด็จ
3
846 ช. แต่ง อินพิรุด
คำมา
บ้านเสด็จ
4
867 ช. คำปัน จอมคำ
แก้ว
บ้านเหล่า
5
914 ช. หลัน แก้วฟู
แก้วมา
บ้านเสด็จ
6
847 ช. แก้วมา ปัญญาส่อง
ตั๋น
บ้านร้อง
ขันรถรับจ้าง