ทำเนียบศิษย์เก่า

พ.ศ.ที่จบ
ชั้นที่จบ
เลขประจำตัว ชื่อ นามสกุล
ชื่อบิดา
ชื่อมารดา
ที่อยู่เดิม
อาชีพและที่อยู่ปัจจุบัน
2496
ป.4 13
866 ช. แก่น กาลีย์
ใจ
บ้านเสด็จ
 
14
867 ช. คำปัน จอมคำ
แก้ว
บ้านเหล่า
 
15
868 ช. เลิศ ธาตุรักษ์
หลาน
สวน
บ้านเสด็จ
ข้าราชการบำนาญอยู่ที่บ้านหมากหัววัง
 
16
869 ช. โหม้ สุภาแก้ว
จู
ปงก๋า
 
17
903 ช. คำตั๋น ทิพันธ์
เขียว
บ้านเสด็จ