ทำเนียบศิษย์เก่า

พ.ศ.ที่จบ
ชั้นที่จบ
เลขประจำตัว ชื่อ นามสกุล
ชื่อบิดา
ชื่อมารดา
ที่อยู่เดิม
อาชีพและที่อยู่ปัจจุบัน
2491
ป.4 1
466 ช.บาน หมูแก้วเครือ
โต
เกี้ยว
ปงก๋า
2
467 ช. สุก คำปินใจ
แก้วมา
ปงก๋า
3
469 ช.สม ธาตุรักษ์
หลาน
สวน
บ้านเสด็จ
4
470 ช.หลาน เป็กเตปิน
สม
บ้านเสด็จ
5
471 ช. จันทร์ หมูแก้วเครือ
อิ่นคำ
บ้านเสด็จ
6
473 ช. สม ฟองทา
วัง
บ้านเสด็จ
7
481 ช.นวล อินพิรุด
บุญตัน
บ้านเสด็จ
8
485 ช. มี ปัญญาทา
ปุ๊ด
บ้านเสด็จ
9
539 ช. ดำ สีธิสาร
แก้วมา
บ้านลู
10
550 ช. แสน ฟองทา
ตั๋น
บ้านเสด็จ
11
551 ช. พิณ ปิงมอย
คำมูล
บ้านเสด็จ
12
554 ช. สม ทิพันธ์
เขียว
ปงก๋า