รายนามคณะกรรมการชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนวัดเสด็จ  ตำบลบ้านเสด็จ  อำเภอเมือง  จังหวัดลำปาง