ทำเนียบวิทยากรบุคคลภายนอก
โรงเรียนวัดเสด็จ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

1. นางผัด ฟองทา
  งานทอผ้า
8. นางสาวสมพร คำปิงยศ
  ค้าขาย, ทำขนมพื้นบ้าน เช่น ขนมเทียน, วิธีทำชาไข่มุก
15. นางสาววราภรณ์ ปิงมอย
  ทำไวท์สับปะรด,
ทำน้ำผลไม้ต่างๆ เช่น น้ำสับปะรด น้ำมะเกี๋ยง
2. นายสุริยา ปัญญายืน
  สานแห
9. นางฟองจันท์ กันทะวัง
  ช่างเย็บผ้า, ทำสวน
16. นางบัวคำ คำตุ้ยเครือ
  งานเย็บใบตอง, บายศรี , สวยกาบ ,เย็บ กระทง
3. นายบุญทอง ปัญญายืน
  ช่างไม้, ช่างปูน
10. นางประภา ปินตาเครือ
ทำขนมทองม้วน
17. นายสุพัส คำปิงยศ
ทำปุ๋ยหมัก, ปุ๋ยน้ำชีวภาพ, สารไล่แมลง
4. นายพิสิษฐ์ สุระวัง
  ช่างแอร์, ช่างไฟฟ้า
11. นางหนึ่งฤทัย ปัญญาเจริญ
ผูกผ้าแต่งสถานที่
18. นางศรีนวล ธรรมสิทธิ์
  ทำขนมพื้นบ้าน เช่น ขนมเปี่ยง ขนมครก ฯลฯ , ทำสวนสับปะรด , ทำมะพร้าวเผา , งานใบตอง เช่น ประดิษฐ์กระทง
5. นางเสาร์แก้ว วังก๋าใจ
  ทำบล็อกตัวหนอน บล็อกปูน, . ปลูกพืชผักสวนครัว, ทำนา ทำสวน
12. นาย ดุลฮิม ณ วงศ์จันทร์
กีฬาฟุตบอล , ระดับเครื่องสายสนาม
19. นายมั้ว ท้าวใจ
  ช่างปูน , ช่างเชื่อม , ช่างไม้ , ทำสวน/ทำนา
6. นายเต้า ต๊ะพันธ์
  การทำไม้กวาด์, งานจักสานทุกชนิด
13. นายชื่น สุภาสืบ
  ช่างทาสี
20. นายธีระ คำตุ้ยเครือ
  คอมพิวเตอร์, พัฒนาเวปไซต์
7. นางกอง สุวิลัย
  กลุ่มประดิษฐ์ดอกไม้, การทำขนมปาด, งานเย็บผ้้า
14. นางคำมา หามาลัย
  ทำอาหารพื้นเมือง, ทำอาหารไทย
   
   

1. ชื่อ – สกุล นางผัด ฟองทา

2. วัน / เดือน / ปี / เกิด วันที่ 13 เมษายน 2486

3. ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ 29 หมู่ 9 บ้านลูใต้ ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000

4. หมายเลขโทรศัพท์ -

5. สมาชิกในครอบครัว 1. นายแก้ว ฟองทา 2. นางผัด ฟองทา

6. ประกอบอาชีพ ทำไร่ - ทำสวน รายได้เฉลี่ย - บาท/เดือน

7. สมาชิกในครอบครัวที่กำลังศึกษาที่โรงเรียนวัดเสด็จ -

8. ระดับการศึกษาที่สำเร็จ -

9. ความสามารถพิเศษ/ งานที่ถนัด     1. ทอผ้า

10. ช่วงเวลา / ระยะเวลาที่สามารถให้ความรู้กับนักเรียนได้      ได้ทุกเวลา

____________________________________________________________________________________

1. ชื่อ – สกุล นายสุริยา ปัญญายืน

2. วัน / เดือน / ปี / เกิด วันที่ 9 กันยายน 2506

3. ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ 12 หมู่ 9 บ้านลูใต้ ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000

4. หมายเลขโทรศัพท์   085 – 2422434

5. สมาชิกในครอบครัว 1. นายสุริยา ปัญญายืน 2. นางสาวจินตนา ปัญญายืน

6. ประกอบอาชีพ ทำไร่ - ทำสวน รายได้เฉลี่ย 3,000.- บาท / เดือน

7. สมาชิกในครอบครัวที่กำลังศึกษาที่โรงเรียนวัดเสด็จ -

8. ระดับการศึกษาที่สำเร็จ มัธยมศึกษาปีที่ 3

9. ความสามารถพิเศษ/ งานที่ถนัด     1. สานแห

10. ช่วงเวลา / ระยะเวลาที่สามารถให้ความรู้กับนักเรียนได้      ได้ทุกเวลาที่สามารถนำมาให้คำบรรยาย

____________________________________________________________________________________

1. ชื่อ – สกุล นายบุญทอง ปัญญายืน

2. วัน / เดือน / ปี / เกิด วันที่ 6 เมษายน 2506

3. ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ 13 หมู่ 9 บ้านลูใต้ ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000

4. หมายเลขโทรศัพท์   -

5. สมาชิกในครอบครัว 1. นายบุญทอง ปัญญายืน

6. ประกอบอาชีพ ทำไร่ - ทำสวน รายได้เฉลี่ย 4,500.- บาท / เดือน

7. สมาชิกในครอบครัวที่กำลังศึกษาที่โรงเรียนวัดเสด็จ -

8. ระดับการศึกษาที่สำเร็จ ประถมศึกษาปีที่ 3

9. ความสามารถพิเศษ/ งานที่ถนัด     1. ช่างไม้   2. ช่างปูน

10. ช่วงเวลา / ระยะเวลาที่สามารถให้ความรู้กับนักเรียนได้     ได้ทุกเวลาที่สามารถนำมาให้คำบรรยาย

____________________________________________________________________________________

1. ชื่อ – สกุล นายพิสิษฐ์ สุระวัง

2. วัน / เดือน / ปี / เกิด วันที่ 21 กรกฎาคม 2503

3. ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ 117 หมู่ 5 บ้านเสด็จ ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000

4. หมายเลขโทรศัพท์   087 - 3035041

5. สมาชิกในครอบครัว 1. นายพิสิษฐ์ สุระวัง   2. นางสาวคำป้อ สุระวัง

6. ประกอบอาชีพ ทำไร่ - ทำสวน รายได้เฉลี่ย 5,000.- บาท / เดือน

7. สมาชิกในครอบครัวที่กำลังศึกษาที่โรงเรียนวัดเสด็จ -

8. ระดับการศึกษาที่สำเร็จ วิชาช่างเทคนิค วิทยาลัยเทคนิคลำปาง

9. ความสามารถพิเศษ/ งานที่ถนัด     1. ช่างแอร์  2. ช่างไฟฟ้า

10. ช่วงเวลา / ระยะเวลาที่สามารถให้ความรู้กับนักเรียนได้      ได้ในวันศุกร์ ช่วงบ่าย

____________________________________________________________________________________

1. ชื่อ – สกุล นางเสาร์แก้ว วังก๋าใจ

2. วัน / เดือน / ปี / เกิด วันที่ 25 มิถุนายน 2498

3. ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ 41 หมู่ 11 บ้านปงชัย ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000

4. หมายเลขโทรศัพท์   054 - 342703

5. สมาชิกในครอบครัว อยู่ร่วมกัน 7 คน

6. ประกอบอาชีพ ค้าขาย รายได้เฉลี่ย 4,000.- บาท / เดือน

7. สมาชิกในครอบครัวที่กำลังศึกษาที่โรงเรียนวัดเสด็จ -

8. ระดับการศึกษาที่สำเร็จ ม.4

9. ความสามารถพิเศษ/ งานที่ถนัด     1. ทำบล็อกตัวหนอน บล็อกปูน  2. ปลูกพืชผักสวนครัว   3. ทำนา ทำสวน

10. ช่วงเวลา / ระยะเวลาที่สามารถให้ความรู้กับนักเรียนได้      ได้ทุกเวลาที่สามารถนำมาให้คำบรรยาย

____________________________________________________________________________________

1. ชื่อ – สกุล นาย เต้า ต๊ะพันธ์

2. วัน / เดือน / ปี / เกิด วันที่ 26 ธันวาคม 2481

3. ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ 8 หมู่ 9 บ้านลูใต้ ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000

4. หมายเลขโทรศัพท์   -

5. สมาชิกในครอบครัว อยู่ร่วมกัน 7 คน

6. ประกอบอาชีพ ทำไร่ รายได้เฉลี่ย .- บาท / เดือน

7. สมาชิกในครอบครัวที่กำลังศึกษาที่โรงเรียนวัดเสด็จ -

8. ระดับการศึกษาที่สำเร็จ -

9. ความสามารถพิเศษ/ งานที่ถนัด     1. การทำไม้กวาด์  2. งานจักสานทุกชนิด

10. ช่วงเวลา / ระยะเวลาที่สามารถให้ความรู้กับนักเรียนได้      ได้ทุกเวลาที่สามารถนำมาให้คำบรรยาย

____________________________________________________________________________________

1. ชื่อ – สกุล นางกอง สุวิลัย

2. วัน / เดือน / ปี / เกิด วันที่ 1 เมษายน 2481

3. ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ 141 หมู่ 5 บ้านวังเลียบ ตำบลบุญนาคพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000

4. หมายเลขโทรศัพท์   080 - 4981092

5. สมาชิกในครอบครัว จำนวน 4 คน

6. ประกอบอาชีพ รับจ้าง รายได้เฉลี่ย 2,500.- บาท / เดือน

7. สมาชิกในครอบครัวที่กำลังศึกษาที่โรงเรียนวัดเสด็จ
     1. เด็กชายประวิทย์ สุวิลัย มีฐานะเป็นหลาน กำลังศึกษาชั้น ชั้นประถมศึกษา 1
     2. เด็กชายปิยะพงษ์ สุวิลัย มีฐานะเป็นหลาน กำลังศึกษาชั้น ชั้นอนุบาลปีที่ 2

8. ระดับการศึกษาที่สำเร็จ ป.4

9. ความสามารถพิเศษ/ งานที่ถนัด     1. กลุ่มประดิษฐ์ดอกไม้   2. การทำขนมปาด   3. งานเย็บผ้้า

10. ช่วงเวลา / ระยะเวลาที่สามารถให้ความรู้กับนักเรียนได้      ได้ทุกเวลาที่สามารถนำมาให้คำบรรยาย

____________________________________________________________________________________

1. ชื่อ – สกุล นางสาวสมพร คำปิงยศ

2. วัน / เดือน / ปี / เกิด วันที่ 9 มิถุนายน 2518

3. ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ 122 หมู่ 5 บ้านเสด็จ ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000

4. หมายเลขโทรศัพท์   054 - 342698

5. สมาชิกในครอบครัว จำนวน 5 คน

6. ประกอบอาชีพ ค้าขาย รายได้เฉลี่ย 2,000.- บาท / เดือน

7. สมาชิกในครอบครัวที่กำลังศึกษาที่โรงเรียนวัดเสด็จ -

8. ระดับการศึกษาที่สำเร็จ ป.4

9. ความสามารถพิเศษ/ งานที่ถนัด     1. ค้าขาย  2. ทำขนมพื้นบ้าน เช่น ขนมเทียน   3. วิธีทำชาไข่มุก

10. ช่วงเวลา / ระยะเวลาที่สามารถให้ความรู้กับนักเรียนได้      ได้ทุกเวลาที่สามารถนำมาให้คำบรรยาย

____________________________________________________________________________________

1. ชื่อ – สกุล นางฟองจันท์ กันทะวัง

2. วัน / เดือน / ปี / เกิด วันที่ 24 พฤศจิกายน 2508

3. ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ 2 หมู่ 11 บ้านปงชัยพัฒนา ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000

4. หมายเลขโทรศัพท์   054 - 342763

5. สมาชิกในครอบครัว จำนวน 5 คน

6. ประกอบอาชีพ  ช่างเย็บผ้า รายได้เฉลี่ย 1,500.- บาท / เดือน

7. สมาชิกในครอบครัวที่กำลังศึกษาที่โรงเรียนวัดเสด็จ -

8. ระดับการศึกษาที่สำเร็จ ประถมศึกษาปีที่ 6

9. ความสามารถพิเศษ/ งานที่ถนัด     1. ช่างเย็บผ้า  2. ทำสวน

10. ช่วงเวลา / ระยะเวลาที่สามารถให้ความรู้กับนักเรียนได้      ได้ทุกเวลาที่สามารถนำมาให้คำบรรยาย

____________________________________________________________________________________

1. ชื่อ – สกุล นางประภา ปินตาเครือ

2. วัน / เดือน / ปี / เกิด วันที่ 10 มกราคม 2517

3. ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ 65 หมู่ 9 บ้านลูใต้ ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000

4. หมายเลขโทรศัพท์   081 - 9927405

5. สมาชิกในครอบครัว จำนวน 4 คน

6. ประกอบอาชีพ แม่บ้าน/ส.อบต บ้านเสด็จ รายได้เฉลี่ย 6,000.- บาท / เดือน

7. สมาชิกในครอบครัวที่กำลังศึกษาที่โรงเรียนวัดเสด็จ -

8. ระดับการศึกษาที่สำเร็จ มัธยมศึกษาปีที่ 6

9. ความสามารถพิเศษ/ งานที่ถนัด     1. ทำขนมทองม้วนประจำกลุ่มแม่บ้าน บ้านลูใต้

10. ช่วงเวลา / ระยะเวลาที่สามารถให้ความรู้กับนักเรียนได้      ได้ทุกเวลาที่สามารถนำมาให้คำบรรยาย

____________________________________________________________________________________

1. ชื่อ – สกุล นางหนึ่งฤทัย ปัญญาเจริญ

2. วัน / เดือน / ปี / เกิด วันที่ 25 กรกฎาคม 2524

3. ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ 142/1 หมู่ 5 บ้านเสด็จ ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000

4. หมายเลขโทรศัพท์   087 - 1842611

5. สมาชิกในครอบครัว อยู่ร่วมกัน 7 คน

6. ประกอบอาชีพ พี่เลี้ยงเด็ก รายได้เฉลี่ย 4,000.- บาท / เดือน

7. สมาชิกในครอบครัวที่กำลังศึกษาที่โรงเรียนวัดเสด็จ -
     เด็กหญิงทิพวัลย์ ปัญญาเจริญ มีฐานะเป็น บุตร กำลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

8. ระดับการศึกษาที่สำเร็จ ม.6

9. ความสามารถพิเศษ/ งานที่ถนัด     1. ผูกผ้าแต่งสถานที่   2. เลี้ยงเด็กและทำกิจกรรมร่วมกับเด็กๆ ได้

10. ช่วงเวลา / ระยะเวลาที่สามารถให้ความรู้กับนักเรียนได้    ในวันเสาร์

____________________________________________________________________________________

1. ชื่อ – สกุล นาย ดุลฮิม ณ วงศ์จันทร์

2. วัน / เดือน / ปี / เกิด วันที่ 23 ตุลาคม 2497

3. ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ 138/1 หมู่ 5 บ้านเสด็จ ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000

4. หมายเลขโทรศัพท์   089 - 7563309

5. สมาชิกในครอบครัว
     1. นางอัมพา ณ วงศ์จันทร์
     2. นายอดิศร ณ วงศ์จันทร์
     3. นายสมบัตร ณ วงศ์จันทร์
     4. นางอังคณา ณ วงศ์จันทร์

6. ประกอบอาชีพ บริษัทรัฐวิสาหกิจ กฟผ แม่เมาะ รายได้เฉลี่ย 45,000.- บาท / เดือน

7. สมาชิกในครอบครัวที่กำลังศึกษาที่โรงเรียนวัดเสด็จ -

8. ระดับการศึกษาที่สำเร็จ มศ. 5

9. ความสามารถพิเศษ/ งานที่ถนัด     1. กีฬาฟุตบอล  2. ระดับเครื่องสายสนาม

10. ช่วงเวลา / ระยะเวลาที่สามารถให้ความรู้กับนักเรียนได้      วันศุกร์ เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป

____________________________________________________________________________________

1. ชื่อ – สกุล นายชื่น สุภาสืบ

2. วัน / เดือน / ปี / เกิด วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2495

3. ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ 25 หมู่ 9 บ้านลูใต้ ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000

4. หมายเลขโทรศัพท์   -

5. สมาชิกในครอบครัว
     1. นายชื่น สุภาสืบ
     2. นางศรีนวล สุภาสืบ
     3. นางสาวศรัญยา สุภาสืบ

6. ประกอบอาชีพ ทำไร่ - ทำสวน รายได้เฉลี่ย .- บาท / เดือน

7. สมาชิกในครอบครัวที่กำลังศึกษาที่โรงเรียนวัดเสด็จ -

8. ระดับการศึกษาที่สำเร็จ ประถมศึกษาปีที่ 4

9. ความสามารถพิเศษ/ งานที่ถนัด     1. ช่างทาสี

10. ช่วงเวลา / ระยะเวลาที่สามารถให้ความรู้กับนักเรียนได้      ได้ทุกเวลาที่สามารถนำมาให้คำบรรยาย

____________________________________________________________________________________

1. ชื่อ – สกุล นางคำมา หามาลัย

2. วัน / เดือน / ปี / เกิด วันที่ 26 พฤษภาคม 2503

3. ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ 35 หมู่ 9 บ้านลูใต้ ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000

4. หมายเลขโทรศัพท์   080 -165273

5. สมาชิกในครอบครัว จำนวน 1 คน

6. ประกอบอาชีพ ทำไร่ - ทำสวน รายได้เฉลี่ย - บาท / เดือน

7. สมาชิกในครอบครัวที่กำลังศึกษาที่โรงเรียนวัดเสด็จ -

8. ระดับการศึกษาที่สำเร็จ ประถมศึกษาปีที่ 4

9. ความสามารถพิเศษ/ งานที่ถนัด     1. ทำอาหารพื้นเมือง   2. ทำอาหารไทย

10. ช่วงเวลา / ระยะเวลาที่สามารถให้ความรู้กับนักเรียนได้      ได้ทุกเวลาที่สามารถนำมาให้คำบรรยาย

____________________________________________________________________________________

1. ชื่อ – สกุล นางสาววราภรณ์ ปิงมอย

2. วัน / เดือน / ปี / เกิด วันที่ 23 มีนาคม 2524

3. ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ 20 หมู่ 9 บ้านลูใต้ ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000

4. หมายเลขโทรศัพท์   054 -342570

5. สมาชิกในครอบครัว
      1. นายยืน ปิงมอย
      2. นางสาววราภรณ์ ปิงมอย

6. ประกอบอาชีพ รับจ้าง รายได้เฉลี่ย 4,000 บาท / เดือน

7. สมาชิกในครอบครัวที่กำลังศึกษาที่โรงเรียนวัดเสด็จ
เด็กหญิงนภาพร บุตรประเสริฐ มีฐานะเป็น หลาน กำลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

8. ระดับการศึกษาที่สำเร็จ ประถมศึกษาที่ปี 6 โรงเรียนวัดเสด็จ

9. ความสามารถพิเศษ/ งานที่ถนัด    
      1. ทำไวท์สับปะรด
      2. ทำน้ำผลไม้ต่างๆ เช่น น้ำสับปะรด น้ำมะเกี๋ยง

10. ช่วงเวลา / ระยะเวลาที่สามารถให้ความรู้กับนักเรียนได้      วันเสาร์หรือวันอาทิตย์

____________________________________________________________________________________

1. ชื่อ – สกุล นาง บัวคำ คำตุ้ยเครือ

2. วัน / เดือน / ปี / เกิด

3. ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ 2 หมู่ 9 บ้านลูใต้ ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000

4. หมายเลขโทรศัพท์   054 -342172

5. สมาชิกในครอบครัว
     1. นายทา คำตุ้ยเครือ
     2. นางบัวคำ คำตุ้ยเครือ
     3. นายเต็ง สุภาสืบ
     4. เด็กชายศุภวิชญ์ คำตุ้ยเครือ
     5. เด็กชายธนวิชญ์ คำตุ้ยเครือ
     6. เด็กหญิงณํฐกาญน์ ค้ำตุ้ยเครือ

6. ประกอบอาชีพ ทำนา รายได้เฉลี่ย - บาท / เดือน

7. สมาชิกในครอบครัวที่กำลังศึกษาที่โรงเรียนวัดเสด็จ -

8. ระดับการศึกษาที่สำเร็จ ประถมศึกษาปีที่ 2

9. ความสามารถพิเศษ/ งานที่ถนัด    
     1. งานเย็บใบตอง
     2. บายศรี
     3. สวยกาบ
     4. กระทง

10. ช่วงเวลา / ระยะเวลาที่สามารถให้ความรู้กับนักเรียนได้      ในเวลาช่วงบ่าย

____________________________________________________________________________________

1. ชื่อ – สกุล นายสุพัส คำปิงยศ

2. วัน / เดือน / ปี / เกิด วันที่ 7 มีนาคม 2517

3. ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ 136 หมู่ 8 บ้านลูเหนือ ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000

4. หมายเลขโทรศัพท์   087 -1823493

5. สมาชิกในครอบครัว
     1. นายศรีรัตน์ คำปิงยศ
     2. นายศรีวุ่น คำปิงยศ
     3. นางอำพันธ์ คำปิงยศ
     4. นายสุพัส คำปิงยศ
     5. เด็กหญิงภัทราภรณ์ คำปิงยศ
     6. เด็กหญิงภัทราภา คำปิงยศ

6. ประกอบอาชีพ ทำไร่ รายได้เฉลี่ย 5,000 บาท / เดือน

7. สมาชิกในครอบครัวที่กำลังศึกษาที่โรงเรียนวัดเสด็
     1. เด็กหญิงภัทราภา คำปิงยศ มีฐานะเป็น หลาน กำลังศึกษา ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1

8. ระดับการศึกษาที่สำเร็จ
     ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง โรงเรียนลำปางเทคโนโลยี ( แลมป์ - เทค )

9. ความสามารถพิเศษ/ งานที่ถนัด   
     - ทำปุ๋ยหมัก
     - ปุ๋ยน้ำชีวภาพ
     - สารไล่แมลง

10. ช่วงเวลา / ระยะเวลาที่สามารถให้ความรู้กับนักเรียนได้      - ช่วงเช้า หรือ ช่วงบ่าย

____________________________________________________________________________________

1. ชื่อ – สกุล นางศรีนวล ธรรมสิทธิ์

2. วัน / เดือน / ปี / เกิด วันที่ 13 มกราคม 2511

3. ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ 86 หมู่ 10 บ้านทรายทอง ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000

4. หมายเลขโทรศัพท์   086-0054929

5. สมาชิกในครอบครัว จำนวน 7 คน

6. ประกอบอาชีพ ค้าขาย, ทำสวน รายได้เฉลี่ย 3,000 บาท/เดือน

7. สมาชิกในครอบครัวที่กำลังศึกษาที่โรงเรียนวัดเสด็ -

8. ระดับการศึกษาที่สำเร็จ ม.6     

9. ความสามารถพิเศษ/ งานที่ถนัด   
     1. ทำขนมพื้นบ้าน เช่น ขนมเปี่ยง ขนมครก ฯลฯ
     2. ทำสวนสับปะรด
     3. ทำมะพร้าวเผา
     4. งานใบตอง เช่น ประดิษฐ์กระทง

10. ช่วงเวลา / ระยะเวลาที่สามารถให้ความรู้กับนักเรียนได้      - สามารถมาเป็นวิทยากร 13.00 – 15.00 น.

____________________________________________________________________________________

1. ชื่อ – สกุล นายมั้ว ท้าวใจ

2. วัน / เดือน / ปี / เกิด วันที่ 24 กรกฎาคม 2506

3. ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ 1 หมู่ 11 บ้านปงชัย ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000

4. หมายเลขโทรศัพท์   089 -6378389

5. สมาชิกในครอบครัว อยู่ร่วมกัน 5 คน

6. ประกอบอาชีพ รับจ้างทั่วไป รายได้เฉลี่ย 7,000 บาท / เดือน

7. สมาชิกในครอบครัวที่กำลังศึกษาที่โรงเรียนวัดเสด็
     1. เด็กชายศักดิ์ชัย พรหมมา มีฐานะเป็น ลูก กำลังศึกษาชั้น อนุบาลปีที่ 2

8. ระดับการศึกษาที่สำเร็จ ป.4

9. ความสามารถพิเศษ/ งานที่ถนัด   
     1. ช่างปูน
     2. ช่างเชื่อม
     3. ช่างไม้
     4. ทำสวน/ทำนา

10. ช่วงเวลา / ระยะเวลาที่สามารถให้ความรู้กับนักเรียนได้      - ทุกเวลาที่ทางโรงเรียนขอความอนุเคราะห์

____________________________________________________________________________________

1. ชื่อ – สกุล นายธีระ คำตุ้ยเครือ

2. วัน / เดือน / ปี / เกิด วันที่ 16 กันยายน 2504

3. ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ 52 หมู่ 8 บ้านลูเหนือ ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000

4. หมายเลขโทรศัพท์    083- 8610865

5. สมาชิกในครอบครัว อยู่ร่วมกัน 4 คน

6. ประกอบอาชีพ รับจ้างทั่วไป รายได้เฉลี่ย 7,000 บาท / เดือน

7. สมาชิกในครอบครัวที่กำลังศึกษาที่โรงเรียนวัดเสด็

8. ระดับการศึกษาที่สำเร็จ ปวช. ลำปางพาณิชยาการ

9. ความสามารถพิเศษ/ งานที่ถนัด   
     1. คอมพิวเตอร์
     2. พัฒนาเวปไซต์

10. ช่วงเวลา / ระยะเวลาที่สามารถให้ความรู้กับนักเรียนได้      - ทุกเวลาที่ทางโรงเรียนขอความอนุเคราะห์

____________________________________________________________________________________